Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Αλμωπίας

Με την παρακάτω απόφαση που δημοσιεύτηκε στην «διαύγεια» ο Δήμαρχος Αλμωπίας Χ. Μπάτσης προχώρησε στην συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Έχοντας υπόψη: 

•Τις διατάξεις του άρθρου 58, ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Β’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

•Το άρθρο 9, παρ. 12α, ν.4039/12, σύμφωνα με το οποίο «Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στην επιτροπή μετέχουν: αα) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος. ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου Δήμου. γγ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο, με τον αναπληρωτή του. Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ' του άρθρου 1, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.». 

•Τα στοιχεία που κατέθεσε στην υπηρεσία ο Σύλλογος Φίλων Ζώων «Ελπίδα», 
•με αριθ. 1611/19772/05-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΒ09ΩΨΩ-ΟΧΕ) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και αναπλήρωση Δημάρχου, σύμφωνα με την οποία η αρμοδιότητα της παρ. Ε1, άρθρο 13, περ. 18 του οικείου ΟΕΥ (2667/τ.β’/10-12-2015) «Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα,...» , μεταβιβάζεται στον κ. Σέλκο Ιωάννη του Τραϊανού για ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης σε τοπική εφημερίδα, δηλαδή από 07/9/2019.
•Την με αριθ.1630/20088/9-9-2019 (ΑΔΑ:6ΟΩΥΩΨΩ-Φ4Ω) Απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία, αφαιρείται από τον Αντιδήμαρχο . Σέλκο Ιωάννη του Τραϊανού η αρμοδιότητα της περ.18, παρ.Ε.1, άρθρου 13 του ΟΕΥ, ήτοι η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων, κλπ) και μεταβιβάζεται στον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου κ. Χατζηγιαννίδη Χρήστο του Δημητρίου Αποφασίζει Α. Τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας και τον ορισμό των μελών της με, ως εξής: 

1.Κτηνίατρος, ο εκάστοτε συμβεβλημένος κτηνίατρος με το Δήμο Αλμωπίας αναφορικά με τη διενέργεια των κτηνιατρικών πράξεων,
2.Εκπρόσωπος οικείου Δήμου, ελλείψει εκπαιδευτή σκύλων ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων, κ. Σέλκος Ιωάννης του Τραϊανού,
3.Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Χατζηγιαννίδης Χρήστος του Δημητρίου,
4.Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Ζώων Αριδαίας «ΕΛΠΙΔΑ» Παραστατίδης Φώτιος
5.Η Παπαζήση Ζωή, Μέλος του Συλλόγου Φίλων Ζώων Αριδαίας «ΕΛΠΙΔΑ» 

Β. Η αρμοδιότητα της επιτροπής είναι να αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιαʆς, συʆμφωνα με τον ορισμοʆ της περιʆπτωσης στ ́ του αʆρθρου 1 του Ν.4039/12, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Γ. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, συγκροτείται Ειδική Επιστημονική Επιτροπή σε εφαρμογή της περιʆπτωση ε ́ του αʆρθρου 46 του Ν.4235/2014, η οποιʆα λαμβαʆνει την οριστικηʆαπόφαση και αποτελείται από:
α) κα Διγένογλου Μαρία, ως τακτικό μέλος, κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας ΑΚ Φούστανης με αναπληρώτρια της την κα Θεοδωρίδου Σωτηρία, κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας ΑΚ Αριδαίας.
β) κο Παλαμίδα Χρήστο , κτηνίατρο με αναπληρωτή του τον κο Παλαμίδα Παρασκευά, κτηνίατρο,
γ) κα Τόμα Άννα, ως τακτικό μέλος, κτηνίατρο που συνεργάζεται με το Σύλλογο Φίλων Ζώων «ΕΛΠΙΔΑ» με αναπληρωτή της τον κο Σλίμπα Βασίλειο, κτηνίατρο.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κα Ιντζεμπατζάκη Δήμητρα, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου με αναπληρωτή τον κο Τραϊανού Αθανάσιο, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου. Οι παραπάνω Επιτροπές θα συνεδριάζουν στο δημαρχείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *