Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

Δήμος Αλμωπίας: Παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος

Ο Δήμος Αλμωπίας ενημερώνει ότι με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓΔΗΕ/70697/861 (ΦΕΚ 3088/Β/24- 7-2020), εγκρίθηκε η παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος για τη στήριξη, καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Κριτήρια για την υποβολή αίτησης

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή του 3 άρθρου πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια

Α. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών 30/04/2020 μέχρι και τις και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 3 του άρθρου

Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση  δικαιούχου

Γ. Εισοδηματικά κριτήρια (Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους ετήσιο συνολικό πραγματικό φορολογητέο), αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου ή τεκμαρτό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών, μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο έως τα όρια του παρακάτω πίνακα

    Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ
    Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ
    Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ.
    Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
    Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ
    Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών η οποία παρέχεται κατ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού

Δ. Περιουσιακά κριτήρια

    Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους με βάση τους ορισμούς τους άρθρου της 13/33475/1935/15.06.2018 « Δ οικ απόφασης Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων » ( 2281) εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης Β όπως ισχύει ακίνητη  περιουσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με συνολική φορολογητέα αξία με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝΦΙΑ που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των 180.000 ευρώ
    Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με 4111/2013 την εξαίρεση της υποπερ της περιπτ β της παραγράφου του άρθρου του ν για πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς οδηγούς αυτοκινήτων δασκάλους και λοιπό προσωπικό με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής

Κατανομή ειδικού βοηθήματος

    Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και προς τον . . . . . . . . : Δ Ε Δ Δ Η Ε Α Ε και συγκεκριμένα
    Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής για συνολικές οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και έως 9.000 θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής για συνολικές οφειλές άνω των 9.000 και έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής και για συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.

    Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις κατ αντιστοιχία των προβλεπομένων στην παρ 34ντου άρθρου του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες
    Ποσό προκαταβολής πέραν του ειδικού βοηθήματος δεν ζητείται από τον εκάστοτε Προμηθευτή

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας (1ο χιλ.Αριδαίας-Τσακώνων) αρμόδιοι υπάλληλοι Χατζηαβραμίδου Ε. & Βαρδάρη Π. (τηλ.επικοινωνίας 2384021300)

Προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά

    Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
    Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού
    Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
    Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης
    Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει άτομο με αναπηρία 67% και άνω.
    Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήση συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου που περιλαμβάνεται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό περιουσιακό στοιχείο ή σύνθεση νοικοκυριού έχει μεταβληθεί σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση θα πρέπει να προσκομίζεται το ανάλογο δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την μεταβολή.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *