Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019

Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Αλμωπίας

Με απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας Χρήστου Μπάτση ορίστηκαν οι 4 από τους 5 Αντιδημάρχους.

Αναλυτικά:


Γιάννη Κετικίδη

Γιάννη Σέλκο 

Δημήτρη Γιάντση

Χρήστο Χατζηγιαννίδη


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Στην παρακάτω απόφαση ορίζονται οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων:


Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α ́133). 2.Την εγκύκλιο με αριθμό 82/2019 Α.Π.59633/20-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός Αντιδημάρχων». 3.Το γεγονός ότι με βάση το μόνιμο πληθυσμό του Δήμου Αλμωπίας , όπως αυτό εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου μας ανέρχεται στους 29.354 κατοίκους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 ν.4555/2018 (Α ́133) , οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/ 2010 , μπορεί να ορισθούν έως πέντε [5] Αντιδήμαρχοι. 4.Τις διατάξεις των άρθρων 75, 88 και 89 του ν. 3463/2006 (Α ́114), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 5.Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του ν. 3852/2010 (Α ́87), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ.2363/τ.Β ́/24-10-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2667/τ.Β ́/10-12-2015). 7.Το γεγονός ότι πρέπει να ορισθούν Αντιδήμαρχοι σε οργανικές μονάδες του Δήμου Αλμωπίας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη κα απρόσκοπτη λειτουργία του. 8.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α] Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αλμωπίας, με θητεία ενός (1) έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως ακολούθως

1. Ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Δόμησης και Προγραμματισμού ορίζει τον κο Κετικίδη Ιωάννη του Παντελή, με αντιμισθία 

και του μεταβιβάζει τις καθ ́υλην αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (παρ.Ζ άρθρου 14 του Ο.Ε.Υ.), του Τμήματος Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών (παρ.Η άρθρου 14 του Ο.Ε.Υ.), και του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (παρ.Γ άρθρου 11 του Ο.Ε.Υ.), σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλμωπίας, καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

2.Ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής ορίζει τον κο Σέλκο Ιωάννη του Τραϊανού, με αντιμισθία 

και του μεταβιβάζει τις καθ ́υλην αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (παρ.Δ άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.), , του Γραφείου Αγροτικής-Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Ανάπτυξης του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (παρ.Ε.1 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.), και του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (παρ.ΣΤ.1 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.), σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλμωπίας, καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.


3.Ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού ορίζει τον κο Γιάντση Δημήτριο του Ιωάννη , με αντιμισθία 

και του μεταβιβάζει τις καθ ́υλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ.) , τουΤμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (παρ.Α άρθρου 11 του Ο.Ε.Υ.), του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών (παρ. Α.2 άρθρου 11 του Ο.Ε.Υ.) και του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (παρ.ΣΤ άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ. εκτός αυτές της παρ. ΣΤ.1 του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης , οι οποίες μεταβιβάζονται ως παραπάνω στον κο Σέλκο Ιωάννη), σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλμωπίας, καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας

4.Ως Αντιδήμαρχοτης Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου ορίζει τον κο Χατζηγιαννίδη Χρήστο του Δημητρίου με αντιμισθία

και του μεταβιβάζει τις καθ ́υλην αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, (παρ. Ε άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ. ,εκτός αυτές της παρ. Ε.1 άρθρου 13 του Γραφείου Αγροτικής-Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Ανάπτυξης, οι οποίες μεταβιβάζονται ως παραπάνω στον κο Σέλκο Ιωάννη), σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλμωπίας , καθώς και τις κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Εξαπλατάνου , ήτοι : α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα και συνεργάζεται με τον καθ ́ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για αυτά. γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Εξαπλατάνου. ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Εξαπλατάνου ζ) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη του εντός του καταργούμενου ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: - της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης και των αντλιοστασίων - της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων - Της εποπτείας του προσωπικού που έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα


Επίσης σε όλους τους παραπάνω Αντιδημάρχους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

2.Την υπογραφή των εγγράφων, πιστοποιητικών , βεβαιώσεων κ.λ.π. που εκδίδονται από την υπηρεσία αρμοδιότητάς τους

3.Τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.

4.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

5.Την υπογραφή πάσης φύσεων πιστοποιητικών που εκδίδονται βάσει τηρουμένων στοιχείων, πιστοποιητικών εν ζωή και πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζομένων στο εξωτερικό. Oι παραπάνω ορισθέντες Αντιδήμαρχοι είναι αποκλειστικώς αρμόδιοι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάσθηκαν και για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται, ο δε δήμαρχος δεν μπορεί να εκδώσει εκείνος πράξη αντί του αντιδημάρχου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Εξυπακούεται ότι για την πλήρη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οι αντιδήμαρχοι έχουν και το δικαίωμα υπογραφής των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων, καθόσον αυτή νοείται ότι εμπεριέχεται στην μεταβίβαση αρμοδιότητας. Το πλαίσιο των υποχρεώσεων των αντιδημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.3852/2010. Εκτός των άλλων , υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης δημοσιοποιώντας τη με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα καθώς και να κατοικούν στον Δήμο μας. Επίσης δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες συνολικά το χρόνο , χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους , έως τρις (3) μήνες με άδεια του συμβουλίου. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Τον Δήμαρχο , όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κος Κετικίδης Ιωάννης. 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Κετικίδη Ιωάννη , όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σέλκος Ιωάννης. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Σέλκου Ιωάννη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γιάντσης Δημήτριος . Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Γιάντση Δημητρίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χατζηγιαννίδης Χρήστος. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου του κου Χατζηγιαννίδη Χρήστου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Κετικίδης Ιωάννης. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης αποτελεί ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσία του Δήμου μας (ΦΕΚ.2363/τ.Β ́/24-10-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2667/τ.Β ́/10-12-2015).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *