Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Δελτίο Τύπου - Προγράμματα Μελισσοκομίας

Δημοσίευση σχετικής ενημέρωσης για τα προγράμματα μελισσοκομίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΜΕΣΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Στα πλαίσια του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2020, η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται έως τις 14/05/2020 για τη δράση 3.1. «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών) και έως τις 18/05/2020 για τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών).ΔΡΑΣΗ 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών) σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 137/102856 / 14-4-2020 Υπουργική Απόφαση


Οι δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου, σε ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου, οι οποίοι διατηρούν στην μελισσοκομική τους εκμετάλλευση τουλάχιστον 20 κατεχόμενες κυψέλες (δηλαδή κυψέλες διαχείμασης, που δηλώνονται κάθε έτος από τις 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου ).


Οι μελισσοκόμοι σύμφωνα με το πρόγραμμα έχουν την δυνατότητα να αντικαταστήσουν το 10% των κατεχομένων κυψελών τους με καινούργιες και να ενισχυθούν γι΄ αυτό. Η αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθορίζεται μέχρι του ποσού των τριάντα ευρώ (30,00€).

Το τελικό ποσό ενίσχυσης της δράσης θα οριστεί μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από το Υπ.Α.Α.Τ. αφού συγκεντρωθούν τα τελικά στοιχεία των δικαιούχων και του συνολικού αριθμού των κυψελών ενίσχυσης.


Η ημερομηνία αγοράς των κυψελών αντικατάστασης για το έτος 2020 ορίζεται έως 20-5-2020


Τα τιμολόγια αγοράς κατατίθενται πρωτότυπα εκτός από την περίπτωση που ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος από τον ΚΦΒ&Σ να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του.

Σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 όπου να αναγράφει την υποχρέωση αυτή και κατατίθενται νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των παραστατικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


Επί των πρωτότυπων παραστατικών τιμολογίων αγοράς αναγράφεται ή τίθεται σφραγίδα με την εξής φράση «Έχει επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του Καν (ΕΚ)1308/2013 “Δράση Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, έτους 2020 (2020 ή 2021 ή 2022 αντίστοιχα)”». Η εν λόγω αναγραφή ή σφράγιση προηγείται της έκδοσης και επικύρωσης ή θεώρησης του φωτοαντιγράφου της παραγράφου2.


Οι μελισσοκόμοι στις κυψέλες αντικατάστασης, (η αγορά των οποίων επιχορηγείται στο πλαίσιο της παρούσας) θα πρέπει να αναγράφουν σε εμφανές σημείο, με αναπόσπαστο ή/και ανεξίτηλο τρόπο “Καν. 1308/13 – 2020 (ή 2021 ή 2022 αντίστοιχα για κάθε έτος εφαρμογής) ”


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δράση 3.1. (Αντικατάσταση κυψελών) είναι:

Αίτηση και Υπ. Δήλωση

Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας

Τιμολόγιο αγοράς κυψελών με εξοφλητική απόδειξη και αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής

(ημερομηνία αγοράς κυψελών έως 20/5/20)


Κατάθεση αιτήσεων (δικαιολογητικών) έως 14/5/20ΔΡΑΣΗ 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 138/102859 / 14-4-2020 Υπουργική Απόφαση


Οι δικαιούχοι της δράσης είναι:

α) φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 370910/14-5-2001 (Β΄ 642) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 «κατεχόμενες κυψέλες» όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 και εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

αα) «επαγγελματίες αγρότες», όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν. 3874/2010, οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €,

ββ) «επαγγελματίες αγρότες», όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν. 3874/2010, οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ ή/και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των δύο

προηγούμενων ημερολογιακών ετών, από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση,

γγ) συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), οι οποίοι δηλώνουν τουλάχιστον ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €,


β) νομικά πρόσωπα, κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 370910/14-5-2001 (Β΄ 642) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 «κατεχόμενες κυψέλες» με ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας γεωργικής παραγωγής 8.000 Ευρώ και απαρτίζονται από επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην δράση ως μεμονωμένοι μελισσοκόμοι,


Η υλοποίηση της δράσης, προϋποθέτει ότι οι μελισσοκόμοι μετακινούν κατά τη διάρκεια εκάστου μελισσοκομικού έτους τουλάχιστον το 40% των κατεχομένων κυψελών που δηλώνουν, σε μία μετακίνηση ή περισσότερες, με τη χρήση:

α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτομελισσοκομικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή/και

β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και

γ) πλοίων ή ιδιωτικών σκαφών, σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 50 χιλιομέτρων


Οι δικαιούχοι λαμβάνουν ενίσχυση μόνο για τον αριθμό των κυψελών που μετακινούν. Ο αριθμός των κυψελών που ενισχύονται, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των κατεχομένων κυψελών που διαθέτει – δηλώνει ο δικαιούχος.


Για το μελισσοκομικό έτος 2020, πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, ενισχύονται μόνο οι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται κατά την εαρινή – θερινή περίοδο μετακινήσεων.


Εαρινή – Θερινή περίοδος μετακινήσεων: Αφορά μετακινήσεις οι οποίες δηλώνονται από 1η Ιανουάριου έως 10η Φεβρουαρίου κάθε μελισσοκομικού έτους και πραγματοποιούνται από την 11η Φεβρουαρίου μέχρι και την 20η Ιουνίου του αντίστοιχου μελισσοκομικού έτους. Για μετακινήσεις που δεν έχουν δηλωθεί το παραπάνω διάστημα, λόγω μη υπαιτιότητας του δικαιούχου, ενισχύεται η μετακίνηση από την ημέρα υποβολής της αίτησης και μετά έως τις 20 Ιουνίου.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δράση 3.2 (μετακινήσεις μελισσοσμηνών) είναι :

2 Αιτήσεις (Υποδείγματα 2 και 5) και Υπ. Δήλωση

Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας

Εκκαθαριστικό (το πιο πρόσφατο)

Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη (κατάθεση έως 20/6/20)

Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού (αν υπάρχει)

Δελτία Αποστολής ή Φορτωτικές: επιλέξιμες μετακινήσεις από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ως 20/6/20.


Κατάθεση αιτήσεων (δικαιολογητικών) έως 18/05/2020


Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των προγραμμάτων μελισσοκομίας κατατίθενται στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στην Τ.Θ. 60705 Θέρμη Θεσσαλονίκης Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 471544, 471110 (εσωτ.101,104) και e-mail : kmkmakedonias@gmail.com


Το Κέντρο Μελισσοκομίας έχει τη δυνατότητα να αποστείλει ηλεκτρονικά, σε όποιον μελισσοκόμο το ζητήσει, τα σχετικά έντυπα. Οι μελισσοκόμοι στη συνέχεια μπορούν να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικά, είτε με παράδοση στο γραφείο του Κέντρου Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας, αφού είναι όλα συμπληρωμένα, ώστε να μην χρειάζεται να παραμένουν στο χώρο του Κέντρου, για αποφυγή συνωστισμού.


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας παραμένει στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, εξυπηρέτηση και διευκόλυνση. Η υπάλληλος Αικατερίνη Καλαϊτζίδου (Γεωπόνος ΔΑΟΚ Πέλλας) τηλ.2381351398 και 6997026331.ΜΕΠ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *