Τρίτη 5 Μαΐου 2020

ΠΕ Πέλλας: "Απαντήσεις σε ψέμματα, μισές αλήθειες και συκοφαντίες για το έργο του Εδεσσαίου ποταμού"


"Έχει όλες τις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις το έργο του Εδεσσαίου ποταμού"

Επειδή η «Εξώδικη αναφορά 9 πολίτων της Έδεσσας», αλλά και αναφορές εφημερίδας είναι σε πολλά σημεία αναληθείς και συκοφαντικές, παρά το γεγονός ότι έχουν δοθεί απαντήσεις κατ επανάληψιν από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας , για αποκατάσταση της αλήθειας, αναφέρουμε τα κάτωθι:

1. Το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία Έδεσσας (Π.Εδεσσαίος)» εντάχθηκε, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 1096 / 16/02/2017 Πρόσκλησης, με Κωδικό 038.5a του φορέα 2040113-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ05 (Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερ/κής Ανάπτυξης, του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-20 (κωδ. 6), με κωδικό ΜΙΣ 5008097 και συνολική δαπάνη 2.100.000,00 ευρώ, κατόπιν όλων των απαραίτητων μελετών και αδειοδοτήσεων που κατατέθηκαν.

2. Το Δημοτικό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά πριν την υποβολή πρότασης με την υπ’ α-ριθμ. 124/2017Απόφαση Δ.Σ, αφού έλαβε υπ’ όψη όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες όπως αναφέρεται αναλυτικά και στην εν λόγω απόφαση καθώς η σκοπιμότητα και το αντικείμενο του έργου ήταν γνωστό .
Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι και ο επικεφαλής της «Ενωτικής Δράσης» ο οποίος έχει δημοσιοποιήσει τις ενστάσεις του το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπερψήφισε την πρόταση.
Το Περιφερειακό συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης με την υπ’ αριθμ. 103/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου

3. Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση της μελέτης η οποία είχε αποσταλεί με το υπ’ αριθμ.πκμ/173674/1166/4.5.2017 έγγραφό της Υποδιεύθυνσης ΤΕ Πέλλας στην ΔΙΠΕΧΩ, η οποία με όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 2979/10-05-2017 έγγραφο, αποφάνθηκε, ότι το έργο αποτελεί αποκατάσταση υφιστάμενων α-ντιπλημμυρικών έργων και δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Ουδέποτε υπήρξε διαφοροποίηση του τεχνικού και του φυσικού αντικειμένου από τη σύνταξη της μελέτης και την γνωμοδότηση της ΔΙΠΕΧΩ μέχρι και την δημοπράτηση. Ο κ. Δραγούμης που υπογράφει το εξώδικο, δεν γνωρίζει ότι είναι αντιπλημμυρικό -τεχνικό έργο ο Εδεσσαίος ποταμός που διασχίζει την Έδεσσα; Τόσα χρόνια δούλευε στην ΔΕΗ ΑΗΣ Άγρα και μάλιστα ήταν και προϊστάμενος.

4. Στις 17/2/2020 και στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έγινε με θέμα την κατασκευή του έργου, η ΠΕ Πέλλας έδωσε το παρών δια των εκπροσώπων της και παρουσίασε αναλυτι-κά το «ιστορικό» του έργου αλλά και τις μέχρι τότε ενέργειες της.
Η απόφαση 30/2020 απόφαση του Δ.Σ Έδεσσας που ακολούθησε της συνεδρίασης ανα-φέρει: «Να μην προχωρήσει καμία τεχνική εργασία πριν την ολοκλήρωση των μελετών που θα συνταχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΠΕ Πέλλας και την παρουσίαση τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες θα επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την πόλη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το Δ.Σ θα εξετάσει τρόπους αντιμετώπισης».
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί, ότι η ΠΕ Πέλλας δεν δεσμεύεται από τις α-ποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο έργο.
Όπως προκύπτει από το οπτικοακουστικό υλικό της εν λόγω συνεδρίασης, η ΠΕ Πέλλας δεσμεύτηκε ότι θα ολοκληρώσει την Υδρογεωλογική έκθεση την οποία ήδη συντάσ-σει, θα την αξιολογήσει και πιθανό να προχωρήσει σε τροποποίηση της μελέτης.
Η ΠΕ Πέλλας ουδέποτε δεσμεύτηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. ότι θα προχωρήσει σε εκπόνηση μελετών στην παρούσα φάση καθώς δεν προκύπτει από τη Νομοθεσία.
Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας των δύο φορέων η ΠΕ Πέλλας προχώρησε σταδιακά σε όλα όσα είχε προφορικά δεσμευτεί μέσω των εκπροσώπων της και ο-λοκλήρωσε την Υδρογεωλογική έκθεση

5. Η υδρογεωλογική έκθεση συντάχθηκε με υπογράφοντα τον Γεωλόγο- Μηχανικό κ. Ιω-σήφ Παπαδόπουλο υπάλληλο της ΠΕ Πέλλας και αξιολογήθηκε από την Υποδιεύθυνση ΤΕ Πέλλας. Σύμφωνα με τη υδρογεωλογική έκθεση (η οποία είναι διαθέσιμη οποιαδήπο-τε στιγμή ζητηθεί) επιβεβαιώθηκαν όσα αναφέρθηκαν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

5.1 Το Τμήμα στο οποίο θα γίνει η παρέμβαση αποτελεί σύμφωνα με τα παρακάτω, τεχνητό, αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο ανήκει δυνητικά σε ζώνη υψηλού κινδύνου
«Ο ποταμός Εδεσσαίος, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του ΣΔ ΛΑΠ Δυτ. Μακεδο-νίας (2017), χαρακτηρίζεται «Ιδιαιτέρως Τροποποιημένο Υδατικό Σύστημα» (ΙΤΥΣ), λόγω μεταβολών των χαρακτηριστικών του (διευθετήσεις και εκτροπές).«Οι μεταβολές των χαρακτηριστικών ορισμένων υδατικών συστημάτων, λόγω ανθρώπι-νης δραστηριότητας, τα καθιστούν κατά μια έννοια ιδιαίτερα. Επομένως, τα συστήματα αυτά αξιολογούνται με διαφορετικό τρόπο από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ σε σχέση με τα υπόλοιπα, και ονομάζονται Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα (ΙΤΥΣ)» - (ΥΠΕΝ – 2017)

 
 
 1η Αναθεώρηση Σχέδιο Διαχείρισης ΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος (Υ.Δ.) Δυτικής
Μακεδονίας (EL09) - 2017


Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (χάρτης 11)


Σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο, το εν λόγω έργο και η πόλη της Έδεσσας, είναι εντός
Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας με κωδικό GR09RAK0001.

5.2 Είναι ξεκάθαρο στην υδρογεωλογική έκθεση του κ. Παπαδόπουλου, στο συ-μπέρασμα 3 που ακολουθεί, ότι ο τραβερτίνης χτίζεται επιφανειακά και όχι μέσα από διήθηση όπως ανυπόστατα υποστηρίζουν διάφοροι, οι οποίοι μάλιστα όπως προκύπτει πάλι από το οπτικοακουστικό υλικό της συνεδρίασης του Δ.Σ, όταν τους ζητήθηκε να φέρουν ενυπόγραφα της απόψεις τους στην υπηρεσία υλοποί-ησης του έργου, προφασίστηκαν δικαιολογίες και ουδέποτε το έκαναν.

«Συμπεράσματα (υδρογεωλογικής έκθεσης):

1. Στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Εδεσσαίου, οι μοναδικοί χώροι όπου συναντάται ο τραβερτίνης, είναι στην πτώση του Άγρα και στους καταρράκτες της Έδεσσας.
2. Η ανάπτυξη του τραβερτίνη είναι μεγαλύτερη ΒΑ της πτώσης (γεωλογικός χάρτης), λόγω της ροής του νερού του ποταμού στο ΒΑ τμήμα.
3. Ο τραβερτίνης της Έδεσσας, «κτίζεται» επιφανειακά και η ύπαρξη του οφείλε-ται στο νερό και συνθήκες ροής (πτώση) του ποταμού Εδεσσαίου.» σελ.9

5.3 Όσον αφορά το θέμα της υδρογεωλογικής ισορροπίας και την ανάγκη τροποποίησης της μελέτης, η υδρογεωλογική έκθεση αναφέρει:

«Η στεγανοποίηση του πυθμένα της κοίτης, θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή των μηχανικών ιδιοτήτων των χειμαρρωδών αποθέσεων, λόγω της μη διαβροχή τους.

Για την αποφυγή αυτών των παρενεργειών, θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα διήθησης του νερού στο υπέδαφος. Η μη στεγανοποίηση του πυθμένα σε ποσο-στό 20-25%, είναι ικανοποιητικό για την διήθηση της απαραίτητης ποσότητας νε-ρού, προκειμένου να διατηρείται σταθερή η υγρασία του υπεδάφους.
Για την πραγματοποίηση του στόχου, προτείνεται η κατασκευή:
Εγκάρσιες τομές στο πυθμένα της κοίτης, φάρδους 5- 6 μέτρων, εντός των οποί-ων θα τοποθετηθούν συρματοκιβώτια με διαβαθμισμένη ποταμίσια κροκάλα »σελ. 216. Η συγκεκριμένη πρόταση έγινε δεκτή και μετά την υδραυλική επίλυση της νέας υδραυλικής διατομής, επιλέχθηκε η λύση που παρουσιάζεται στο Σχήμα 1 (ενδεικτικά 1ο τμήμα της παρέμβασης) η οποία εξασφαλίζει ποσοστό της τάξης του 25% μη στεγανοποιημένου πυθμένα.

7. Η Υποδιεύθυνση ΤΕ ΠΕ Πέλλας προχώρησε στην τροποποίηση της μελέτης, σύμφωνα με τη κείμενη Νομοθεσία Δημοσίων Έργων .
8. Όσον αφορά τους φόβους που εκφράζονται για το αισθητικό αποτέλεσμα της παρέμβασης πρέπει να αναφερθούν τα εξής:
• Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών και εφόσον αποκαλυφθεί μέρος του ριζικού συστήματος των δέντρων στη ζώνη έργου, θα προχωρήσει η προβλεπόμενη διαδικασία κλαδέματος ή κοπής σύμφωνα πάντα με την κείμενη Νομοθεσία και με τη συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται, προκειμένου να αποτραπεί ή οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλεια συνεργείων κατά τη διάρκεια του έργου ή πολιτών μετέπειτα και μετά την ολοκλήρωση του έργου αυτού. Σημειωτέον ότι στόχος της υπηρεσίας είναι όσο το δυνατόν μικρότερή παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.
Η ΠΕ Πέλλας κατόπιν προμελέτης που έκανε, ενέταξε στο τεχνικό της πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε με τη 23/6-4-2020 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, έργο ύψους 180.000,00 Ευρώ και όχι 75.000,00 όπως είχε αναφερθεί στην συνεδρίαση.
Το έργο αυτό θα συμπληρώσει την πρόβλεψη επένδυσης με πέτρα των πρανών το οποίο προβλέφθηκε στην αρχική μελέτη

1221ΠΕΛ001ΙΔΠ20 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΔΕΣΣΑΙΟ 180.000,00

προκειμένου να εξασφαλίσει την αισθητική αναβάθμιση στην περιοχή της παρέμβασης

Κατά την υλοποίηση του έργου αυτού και όπου κριθεί, θα υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο Έδεσσας, προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι άρτιο και εναρμονισμένο με το έργο ανάπλα-σης των ποταμοβραχιόνων.

9. Να σημειωθεί ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει άμεσα , ώστε να εκμεταλλευτούμε τις μέρες της απαγόρευσης και της μειωμένης τουριστικής κίνησης.

10. Αναφορικά με τους υπόλοιπους ισχυρισμούς όσων υπογράφουν το εξώδικο, θεωρούμε ότι αποτελούν προσωπικές απόψεις που στερούνται επιστημονικού υποβάθρου και τεκμηρίωσης, καθώς ουδέποτε επιστήμονας ανάλογης ειδικότητας δεν κατέθεσε στην υπηρεσία μας οποιοδήποτε έγγραφο που να αποδεικνύει όσα αναφέρονται.

Επειδή διαπιστώνουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά το συγκεκριμένο θέμα, αναφέροντας αναλήθειες, μισές αλήθειες αλλά και συκοφαντίες, θα προστατεύσουμε τόσο το συγκεκριμένο έργο , όσο και την τιμή και υπόληψη μας με κάθε ένδικο μέσο.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *