Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Οι νέοι Διευθυντές των Γυμνασίων - Λυκείων & Ε.Κ του Ν. Πέλλας (Απόφαση-Ονόματα)

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:
 
1.     Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
2.     Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 26 και 27 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, Α΄) και τροποποιήθηκαν-αντικαταστάθηκαν εκ νέου με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78, Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»
3.     Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199, Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193, Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και τροποποιήθηκε εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159, Α΄)
4.     Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176, Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις…»
5.  Τις διατάξεις του άρθρου 10 της αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1890, Β΄) «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων»
6.     Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. ε΄ της με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10- 2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340, Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…..»
7.    Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»
8.    Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»
9. Την αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων»
10. Τη με αρ. πρωτ. 17845/25-07-2017 (ΑΔΑ: 71ΕΤ4653ΠΣ-ΖΙΘ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας»
11. Την αριθμ. 33/27-07-2017 Πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πέλλας - Συμβουλίου Επιλογής, όπως αυτό διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 8955/27-07-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους στον κυρωμένο ενιαίο αξιολογικό πίνακα και τις δηλωθείσες προτιμήσεις, σε θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων .Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, με τριετή θητεία που λήγει 31-07-2020, ως εξής: 
Α/Α
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1
175659
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ
ΠΕ02
ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ
2
187048
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.10
1ο Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣ
3
170868
ΜΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΕΛ ΑΞΟΥ
4
158875
ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
5
184119
ΕΝΕ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΤΙΑΝΑ
ΜΑΡΙΝ
ΠΕ05
1ο ΓΕΛ ΕΔΕΣΣΑΣ
6
163135
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
7
153744
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ01
1ο ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
8
163196
ΟΡΛΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
1ο Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
9
156048
ΛΙΑΝΔΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ02
2ο ΓΕΛ ΕΔΕΣΣΑΣ
10
157637
ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
2ο ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
11
165797
ΠΙΣΜΙΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
12
199148
ΡΙΖΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΓΕΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
13
160101
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
3ο ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
14
161216
ΚΑΡΥΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ13
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
15
182584
ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
16
191770
ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.02
1ο ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
17
182642
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
18
160757
ΜΠΕΗ
ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
19
167785
ΠΑΣΧΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
2ο ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
20
180439
ΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
21
188381
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ20
1ο ΕΠΑΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
22
194483
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
23
169555
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
24
165722
ΜΙΝΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΗΣ
25
906680
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ03
ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

26
137430
ΣΕΜΕΡΤΣΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΙΑΣ
27
160798
ΤΕΡΖΑΝΙΔΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
1ο ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ
28
157337
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
29
571802
ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΕΕΕΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
30
214702
ΦΙΚΑΤΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11.01
ΓΕΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
31
194505
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΟΥ
32
194257
ΓΙΟΝΤΗΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΓΕΛ ΚΑΛΗΣ
33
134060
ΚΟΥΖΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.03
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
34
151079
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ03
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
35
152661
ΑΣΤΡΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ12.05
1ο ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
36
195749
ΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΟΘΗΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
37
194496
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΓΕΛ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
38
178896
ΒΕΚΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
39
156188
ΝΤΙΤΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
40
906234
ΠΡΑΣΣΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
41
199790
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΕΕΕΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ
42
557039
ΒΑΣΔΑΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
ΕΕΕΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
43
149650
ΔΟΜΙΝΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
44
172598
ΡΩΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
45
199418
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
46
204319
ΚΑΤΙΡΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
47
166732
ΡΕΤΖΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
48
171917
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
1ο Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
49
191301
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ20
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Στους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. καταβάλλεται το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις επίδομα θέσης ευθύνης.
Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 01-08-2017 στη Διεύθυνση Δ.Ε. Πέλλας.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

1 σχόλια:

  1. Έβαλαν την βεκου διευθύντρια στο γυμνάσιο ! Ποια την βεκου που δεν μπορεί να επιβληθει σε μια τάξη 15 ατόμων! Το ζώον το όρθιο! Εντάξει ! Θα γελάσουμε

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *