Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 (5.30μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΕνημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ.Δήμαρχο


1ο

13η Γενική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019


2ο

Έγκριση της με αριθ. 88/2018 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού οικ. χρήσης 2017 της ΔΗ.Κ.ΕΑ.»


3ο

Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών Νομικών Προσώπων που έχουν εξοφληθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας με τους αποδιδόμενους υπέρ αυτών πόρους.


4ο

Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής, για το υπόλοιπο του έτους 2019


5ο

Ορθή επανάληψη της με αριθ. 244/2019 Απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019.


6ο

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του δήμου Αλμωπίας» στην με αρ. πρωτ. 29878/18-04-2019 πρόσκληση IΧ του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:ΨΕΒΔ465ΧΘ7-ΖΨΗ) όπως τροποποιήθηκε (ΑΔΑ:ΩΣ1Ψ465ΧΘ7-ΥΔ6) και ισχύει και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες


7ο

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του δήμου Αλμωπίας» στην με αρ. πρωτ. 29816/18-04-2019 πρόσκληση VIII του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες της χώρας» του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:64ΣΗ465ΧΘ7-Υ5Μ) όπως τροποποιήθηκε (ΑΔΑ:6ΖΞ465ΧΘ7-ΡΡΑ & 6ΠΟΨ465ΧΘ7-Ψ3Χ )και ισχύει και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.8ο

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του δήμου Αλμωπίας» της πρότασης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του δήμου Αλμωπίας» στην με αρ. πρωτ. 29878/18-04-2019 πρόσκληση IΧ του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»9ο

Έγκριση της μελέτης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του δήμου Αλμωπίας» στην με αρ. πρωτ. 29816/18-04-2019 πρόσκληση VIII του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»


10ο

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου –Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Αλμωπίας για την πράξη «Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας με στέγαστρο για το αθλητικό γήπεδο τκ Σωσάνδρας δήμος Αλμωπίας Πέλλας» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ2019) με ΣΑΕ016 (2019ΣΕ01600028)


11ο

Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Αλμωπίας από το Υπουργείο Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Η Τοπική Ανάπτυξη και η Προστασία Περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».


12ο

Κοπές επικίνδυνων δέντρων


13ο

Παράδοση πινακίδων-Απόσυρση υπηρεσιακών οχημάτων


14ο

Καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία


15ο

Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης μιας αίθουσας διδασκαλίας του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας στον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο <<Ίκαρο Αλμωπίας>>, για την εκμάθηση σκάκι.


16ο

Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης Κλειστού Γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου Εξαπλατάνου στο Μορφωτικό Σύλλογο <<ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ>


17ο

Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Αψάλου στον <<Λαογραφικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Αψάλου για τις πρόβες και την διεξαγωγή θεατρικής παράστασης >>


18ο

Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης αίθουσας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας.


19ο

Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης αίθουσας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας στον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες


20ο

Έγκριση νέων τομέων και ειδικοτήτων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αριδαίας.


21ο

Παραχώρηση τμήματος γηπέδου (στίβος) Εθνικού Σταδίου Αριδαίας σε αθλητικούς συλλόγους22ο

Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης δημοτικού σταδίου Σαρακηνών της ΤΚ Σαρακηνών (ΚΑΕK: 380740330024) στον Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Σύλλογο Σαρακηνών "Η ΘΥΕΛΛΑ"


23ο

Έγκριση της με αριθ. 38/2019 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας με θέμα: «Απόφαση αποστολής αιτήματος προς το Δήμο Αλμωπίας για ορισμό Ορκωτού Λογιστή»


24ο

Έγκριση της με αριθ. 48/2019 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας με θέμα: «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.ΕΑ. έτους 2019»


25ο

Έγκριση της με αριθ. 55/2019 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας οικ. έτους 2020»


26ο

Έγκριση της με αριθ. 56/2019 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας έτους 2020. Εξουσιοδότηση του Προέδρου της Επιχείρησης, κ Λεμονίδη Γεωργίου για την προώθηση της απόφασης στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκριση του»


27ο

Έγκριση της με αριθ. 57/2019 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας με θέμα: «Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας έτους 2020»


28ο

Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας


29ο

Έγκριση της με αριθ. 58/2019 Απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Α. περί σύστασης επιτροπής αναθέσεων προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων.


30ο

Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΚΠΑ Δήμου Αλμωπίας, μετά από γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ


31ο

Έγκριση Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.Κ.Π.-Α. Δήμου Αλμωπίας για το οικονομικό έτος 2020.


32ο

Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση της αναπληρώτριας εκπροσώπου εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Κ.Π.-Α.


33ο

Τροποποίηση της με αριθ. 185/2019 Απόφασης Δ.Σ. περί Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.


34ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. πρωτ.27264/3-12-2019 εισήγηση Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)


35ο

Κατάργηση παραγωγικής άδειας υπαίθριου εμπορίου


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *