Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013

Δασαρχείο Έδεσσας: Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ

Εχοντας υπόψη: 

1 ) Τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 67 Ν.∆. 86/69 ΄΄ Περί δασικού Κώδικα΄΄

2) Τις δ/ξεις του άρθ.37 του από 19-11-1928 Π.∆ ΄΄Περί διαχείρισης δασών ΄΄

3) Tην 11626/25-9-2013 εγκρ. απόφαση ∆/νση ∆ασών Πέλλας. 

4) Τις ανάγκες των κατοίκων των Οικισµών Κλησοχωρίου, Σωτήρας, Μαργαρίτας, Λύκων, Σάµαρι, 
Κερασιάς, Καρυδιάς, Νησίου, Βρυττών, Άγρα, Μεσηµερίου, Αγ.Φωτεινής, Καισαριανών, ΄Αρνισσας, Περαίας, Αγ. Αθανασίου, Γραµµατικού, ∆ροσιάς, Ξανθογείων, Αγίου ∆ηµητρίου, Ζέρβης και Παναγίτσας(∆ήµου Έδεσσας) Προφήτη Ηλία, Καλής, Ανύδρου, Μανδάλου, Λιθαριάς, Κρανιάς, Λουτροχωρίου και Ν. Ζωής (∆ήµου Σκύδρας). 

5) Το γεγονός ότι στις περιοχές των ανωτέρω οικισµών υπάρχουν εκτάσεις µε γαύρο, πουρνάρια, και
παλιούρια, µέσα σε αγροκτήµατα και µεταξύ αυτών και σε κοινόχρηστες εκτάσεις. 

6) Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη και σκοπιµότητα να προστατευθούν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της περιοχής από λαθροϋλοτοµίες και πυρκαγιές µε την αποµάκρυνση των εύφλεκτων θάµνων κ.λ.π. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Ρυθµίζουµε την καυσοξύλευση των κατοίκων των ανωτέρω Οικισµών για την κάλυψη των ατοµικών
αναγκών τους και µόνο. Επιτρέπουµε στους κατοίκους των ανωτέρω οικισµών να συλλέγουν και να υλοτοµούν από τα δάση και δασικές εκτάσεις και αγροκτήµατα εντός των ορίων της κτηµατικής περιοχής τους , γαύρα, πουρνάρια και παλιούρια . 

Η υλοτοµία θα πρέπει να διενεργείται σποραδικά και όχι αποψιλωτικά. 

Η υλοτοµία θα διενεργείται αποκλειστικά και µόνο από τους µόνιµους κατοίκους των ∆ηµοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και µέσα µόνο στα διοικητικά όρια των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, 
απαγορευµένης της υλοτοµίας σε κατοίκους άλλων Κοινοτήτων. 

Η εκρίζωση απαγορεύεται, η τοµή των πρέµνων των ανωτέρω δασοπονικών ειδών που θα υλοτοµούνται πρέπει να είναι χαµηλή κοντά στο έδαφος και τα άχρηστα κλαδιά θα συγκεντρώνονται κατά θέσεις σε σωρούς για να αποφεύγονται οι περαιτέρω κίνδυνοι σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. 

Επίσης επιτρέπουµε στους κατοίκους των ανωτέρω οικισµών την υλοτοµία- συλλογή ξερών κατακείµενων δέντρων οποιουδήποτε δασοπονικού είδους εφόσον ο φλοιός τους αποπίπτει εύκολα. 
Επί πλέον µπορούν να συλλέγουν καυσόξυλα από υπολείµµατα υλοτοµιών συστάδων µετά την αποκόµιση των δασικών προϊόντων και ανεµοριψίες οι κάτοικοι των οικισµών : 

α) Παναγίτσας από τη συστάδα 2β θέση «Εµπορικό» του κοινοτικού δάσους Παναγίτσας . 
β) Αγ. Αθανασίου – Ζέρβης από τις συστάδες 1α και 10β στις θέσεις «Άνω τρύπες-Πλότσα-Κόκκινο νερό»  και «Κόρακας –Ουζούν Αργάνς» του ∆ηµοσίου ∆άσους Αγ. Αθανασίου – Ζέρβης . 
γ) Γραµµατικού από τις συστάδες 9α και 12γ στις θέσεις «Μοναχή οξιά» και «Μπατάνια» του συνιδιόκτητου δάσους Γραµµατικού. 
δ) Αγ. Φωτεινής από τις συστάδες 1α και 6γ στις θέσεις «Ουράν Αργκατς -Σταυρός», «Ουράν Αργκατς» και και «Ιρικλέρ» του ∆ηµοσίου δάσους Λειβαδίτσι-Τοβαρίτσι και 1β και 4 στις θέσεις «Ποπώφ» και «Συνοικισµός, Άγιο ∆ηµήτριος» του συνιδιόκτητου δάσους Αγίας Φωτεινής. 
ε) Οι κάτοικοι του οικισµού Μαργαρίτας από το ∆.Τ. 20 στη θέση «Ρ. Μουτσιάρα» του συνδιόκτη του δάσους Μαργαρίτας του οποίου λήγει η υλοτοµία. 
στ) Οι κάτοικοι του οικισµού Λύκων από δασικό τµήµα 1α µέρος θέση «Μπάρα» του συνδιόκτητου δάσους Λύκων όπως θα υποδειχθεί και θα οριοθετηθεί από την υπηρεσία µας. 

Όλα τα ανωτέρω θα γίνονται ύστερα από συνεννόηση και καθ΄ υπόδειξη της υπηρεσίας µας. 

Τα καυσόξυλα θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για ατοµικές ανάγκες των κατοίκων που µένουν στα
εν λόγω χωριά και δεν επιτρέπεται η διάθεσή τους στο εµπόριο ή κατ΄ άλλο τρόπο εκτός της κτηµατικής περιοχής τους. Η ποσότητα των καυσοξύλων που δύναται να συλλεχθεί κατά την διάρκεια ισχύος της ρυθµιστικής δ/ξης είναι αυτή των 5 τόνων για κάθε οικογένεια. 
Οι παραβάτες της ρυθµιστικής αυτής δ/ξης θα διώκονται και θα τιµωρούνται σύµφωνα µε τις δ/ξεις του δασικού κώδικα. 
Η ρυθµιστική αυτή δ/ξη ισχύει από 5η Οκτωβρίου 2013 ηµέρα Σάββατο µέχρι την 14η Οκτωβρίου 2013  ηµέρα ∆ευτέρα και µετά την νόµιµη δηµοσίευσή της. 
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην ∆ασική υπηρεσία, Ελληνική Αστυνοµία και σε κάθε φιλόνοµο πολίτη. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη
∆ασαρχείου ΄Εδεσσας

Σοφία Βαβούρη
∆ασολόγος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *