Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας

Σας καλούµε να προσέλθετε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη ∆ευτέρα 8 ∆εκεµβρίου 2014 και ώρα 15.00΄ σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2014. (Εισηγητής: ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας)

2. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αρδευτικό έργο Πλατάνης ∆ήµου Έδεσσας». (Εισηγητής: ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας)


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3. 15η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2014. (Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών) 2

4. Εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για παράδοση ακινήτου. (Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών)

5. Επιστροφή χρηµάτων προς λογιστική τακτοποίηση. (Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών)


ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6. Έγκριση υποβολής πρότασης (τεχνικού δελτίου προτεινόµενης πράξης) µε τίτλο:

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆. Ε∆ΕΣΣΑΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» στο Μέτρο 321 «Βασικές Υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό» του Π.Α.Α. 2007-2013. (Εισηγητής: ∆/νση Προγραµµατισµού)

7. Συγκρότηση επιτροπής εκτίµησης ακινήτων, σύµφωνα µε την παρ. 1, άρθρ. 7 του Π.∆. 270/81. (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.)

8. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθµ. 283/2012 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα «Εξουσιοδότηση προς τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή συµβολαίου εκποίησης έκτασης που είναι σε εκκρεµότητα από την τέως Κοινότητα Άρνισσας». (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.)

9. Επικαιροποίηση αποφάσεων της άλλοτε Κοινότητας Παναγίτσας και εξουσιοδότηση προς τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή συµβολαίου µεταβίβασης - εκποίησης έκτασης που είναι σε εκκρεµότητα. (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.)

10. Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την επωνυµία ΕΛΙΚΑΣ στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Στρατηγικό Σχέδιο ∆ράσης για την ανάπτυξη του τοµέα της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας». (Εισηγητής: ∆ήµαρχος)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκτίµηση της οικονοµικής θέσης και την πορεία της ανώνυµης εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υλοποίηση της απόφασης. (Εισηγητής: ∆ήµαρχος)


Δήμος Έδεσσας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *