Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Ελεύθεροι επαγγελματίες - αγρότες: Τα 11 βήματα για ασφαλιστική ενημερότητα

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ενεργοποίησε ο e-ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Δείτε πως θα εκτυπώσετε από το διαδίκτυο το αποδεικτικό ενημερότητας χωρίς επίσκεψη στο κατάστημα ΕΦΚΑ.

Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ «Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας» για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Προς το παρόν η ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε ασφαλισμένους οι οποίοι:
Έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ως μη μισθωτοί για πρώτη φορά μετά την 1/1/2017 ή
Έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ως μη μισθωτοί πριν την 31/12/2016 στον ΟΑΕΕ ή στον ΟΓΑ

Στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχεται και η δυνατότητα καταχώρησης της Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης από την προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Οι πιστοποιημένοι χρήστες του e-ΕΦΚΑ μπορούν να επιλέγουν στην οθόνη της αίτησης - "Είδος Ασφαλιστικής
Ενημερότητας" την επιλογή "Καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης" και να προχωρήσουν σε υποβολή.

Εφόσον από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ διαπιστωθεί ότι όντως τηρούνται οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από την προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκτυπώνεται "Βεβαίωση Καταχώρησης της Υπεύθυνης Δήλωσης".

Ασφαλισμένοι που δεν περιλαμβάνονται, κατά την πρώτη εφαρμογή, στους χρήστες της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, όπως είναι για παράδειγμα οι παλαιοί - προ 31/12/2016 - ασφαλισμένοι του πρ. ΕΤΑΑ, θα εξυπηρετούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για:
είσπραξη Εκκαθαρισμένων Απαιτήσεων ποσού άνω των 3.000€ ανά εκκαθαρισμένη απαίτηση.
σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων άνω των 6.000€.
συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων.
συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.
την απόκτηση Αθλητή.
μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε (5) μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας.
συμμετοχή εργολήπτη σε δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου.
μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς περιουσίας.
σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου.
πώληση ΔΧ αυτοκινήτου.

Για την έκδοση του ηλεκτρονικού αποδεικτικού διενεργούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι με βάση τα εκάστοτε τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία. Ειδικότερα, ελέγχεται η ενημερότητα ως προς:
Τρέχουσες εισφορές μη μισθωτού.
Βεβαιωμένες ή ρυθμισμένες στο ΚΕΑΟ εισφορές
Οφειλές στη βάση συμψηφισμών.
Επιπλέον, ελέγχεται το Μητρώο εργοδοτών e-ΕΦΚΑ για τον εντοπισμό εργοδοτικής ιδιότητας, προκειμένου να αναζητείται Αποδεικτικό Ενημερότητας εργοδότη.

Το Αποδεικτικό εκδίδεται ανάλογα με τον σκοπό και το αποτέλεσμα των ελέγχων, εφόσον:
δεν υφίστανται οφειλές, οπότε αναγράφεται:

«Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές» και «Ισχύει για 6 μήνες από την έκδοσή του (Έως .../.../...)»
υφίστανται οφειλές σε ρύθμιση, οπότε αναγράφεται:

«Έχει ρυθμίσει τις οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και τηρεί τους όρους της ρύθμισης» και «Ισχύει για 2 μήνες από την έκδοσή του (Έως .../.../...)».

Κάθε αποδεικτικό φέρει έγγραφη επιφύλαξη του e-ΕΦΚΑ για την αναζήτηση ασφαλιστικών εισφορών στην περίπτωση που διαπιστωθούν σε μελλοντικό έλεγχο και μπορεί να προσκομιστεί σε μία μόνο συναλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών θα πρέπει να εκδίδονται ισάριθμα με τις συναλλαγές αποδεικτικά.

Το αποδεικτικό που εκδίδεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελεί δημόσιο έγγραφο που δεν επικυρώνεται και φέρει χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου οργάνου και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας.

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης ενημερότητας, εκδίδεται ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των ελέγχων για περαιτέρω ενέργειες ασφαλιστικής τακτοποίησης.
Τα 11 βήματα της διαδικασίας

Για την υπηρεσία δημιουργήθηκε νέα επιλογή στον Ατομικό Λογαριασμό Μη Μισθωτού ασφαλισμένου, που τηρείται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, στην περιοχή Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης -> Βεβαιώσεις e-ΕΦΚΑ -> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και την λήψη του ηλεκτρονικού αποδεικτικού ακολουθούνται τα εξής βήματα:
Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ
Επιλογή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ της διαδρομής --> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες).
Σύνδεση με τη χρήση κωδικών (taxisnet) και αυθεντικοποίηση του χρήστη.
Καταχώρηση του ΑΜΚΑ.
Έλεγχος και επιβεβαίωση από τον αιτούντα των προσωπικών του στοιχείων, όπως εμφανίζονται στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ.
Καταχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Επιλογή του σκοπού για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (από λίστα).
Ανάρτηση του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ασκούμενης ατομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με πρόσφατα επικαιροποιημένα στοιχεία που αντλούνται από την ΑΑΔΕ. Σε περιπτώσεις μη υποχρέωσης έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ (πχ αγροτική δραστηριότητα) ή όταν υπάρχει ασφαλιστέα ιδιότητα που προκύπτει από συμμετοχή ή σχέση με νομικό πρόσωπο (πχ μέλος ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, διαχειριστής ΙΚΕ) αντί του ΚΑΔ, εμφανίζεται το λεκτικό «Άλλη ασφαλιστέα δραστηριότητα (Αγροτική δραστηριότητα, Συμμετοχή/σχέση με Νομικό πρόσωπο)».
Υποβολή αίτησης για την χορήγηση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Εμφάνιση του Αποδεικτικού ή
Εμφάνιση ενημερωτικού σημειώματος με τα αποτελέσματα των ελέγχων, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής του.απο το ethnos.gr

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *