Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών εγγραφών και η διαδικασία ενστάσεων - της Κονάκογλου Συμέλας

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ / ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝΤην Πέμπτη 21/09/2017 θα ξεκινήσει η Ανάρτηση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών (προσωρινών) για τη μελέτη με κωδικό ΚΤ2-07 που αφορά τις περιοχές του δήμου Αλμωπίας και Έδεσσας. Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, ονομάζεται η δημοσιοποίησή τους, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας να μάθουν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δηλώσεών τους, να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη.

Η Ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών έγγραφων λαμβάνει χώρα στο κατά τόπον αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης (για την περιοχή μας Γραφείο Κτηματογράφησης Αλμωπίας : Κεντρική Πλατεία Εξαπλατάνου , Δημοκρατίας 11 – Σπίτι των Ποιητών) όπου και αναρτώνται σε εμφανές σημείο ο Κτηματολογικός Πίνακας ανά ΚΑΕΚ που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων της περιοχής (νομική πληροφορία) και το Κτηματολογικό Διάγραμμα (χάρτης), στο οποίο απεικονίζονται τα ακίνητα με τη θέση και τα όριά τους (γεωμετρικά στοιχεία- χωρική πληροφορία). Οι δικαιούχοι δικαιωμάτων που υπέβαλαν δήλωση θα ενημερωθούν επίσης μέσω των αποσπασμάτων κτηματογράφησης που θα τους σταλούν ταχυδρομικά στην διεύθυνση που δήλωσαν , ενώ για τα χωριά της Αλμωπίας θα μπορούν να παραλαμβάνουν τους φακέλους με τα αποσπάσματα από τα γραφεία των πρώην κοινοτήτων όπου θα υπάρχει σύμφωνα με το πρόγραμμα και υπάλληλος του Γραφείου Κτηματογράφησης για τη διευκόλυνση τους. Εάν κάποιος, που έκανε δήλωση ιδιοκτησίας, δεν παραλάβει το φάκελο, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

• Προσωπικά στοιχεία δικαιούχου

• Κωδικοί ιδιοκτησίας των δικαιωμάτων για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση.

(Οι κωδικοί ιδιοκτησίας είναι αυτοί που αναγράφονται και στο «Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης» και δεν είναι οι ίδιοι με τον ΚΑΕΚ).

•Στοιχεία ακινήτου

•Στοιχεία δικαιώματος: (π.χ. κυριότητα ή επικαρπία)

• Ενότητα Γ : Εκεί περιλαμβάνονται όλοι οι δικαιούχοι οποιουδήποτε

δικαιώματος στο συγκεκριμένο ακίνητο (π.χ. συγκύριοι)

•Απόσπασμα Διαγράμματος Ανάρτησης, στο οποίο απεικονίζονται

η θέση του ακινήτου στο χάρτη και τα όριά του με κόκκινη περίμετρο. Εκεί αναφέρονται το εμβαδόν κτηματογράφησης του γεωτεμαχίου (μέτρηση Κτηματολογίου), το εμβαδόν δήλωσης/τίτλου και η αποδεκτή απόκλιση μεταξύ τους.

• Όμοροι δικαιούχοι (ονοματεπώνυμα γειτόνων στις αγροτικές περιοχές).

• Πίνακας συντεταγμένων των ορίων του γεωτεμαχίου (κορυφές).

Ο δικαιούχος μόλις παραλάβει το απόσπασμα κτηματογράφησης οφείλει να ελέγξει όλα τα στοιχεία του προσεκτικά για να προβεί σε αιτήσεις διορθώσεων ή ενστάσεις όπου αυτό απαιτείται. Ειδικότερα, ο δικαιούχος πρέπει να ελέγξει :

-Τα στοιχεία που αφορούν στη νομική κατοχύρωση της ιδιοκτησίας (νομική πληροφορία):

• Στοιχεία του προσώπου (δικαιούχου)

• Δικαιώματα που δηλώθηκαν (είδος και ποσοστό δικαιωμάτων)

• Στοιχεία τίτλου

• Στοιχεία ακινήτου

-Τα στοιχεία που αφορούν στη θέση και τη γεωμετρία του ακινήτου (χωρική πληροφορία- εντοπισμός),

• Θέση, σχήμα και εμβαδόν του ακινήτου

• Στοιχεία ομόρων ιδιοκτητών (γειτόνων)

• Συντεταγμένες ορίων ακινήτου.

Ως προς τη χωρική πληροφορία, ο ορθός εντοπισμός του ακινήτου είναι το σημαντικότερο στοιχείο, αλλά μεγάλη σημασία έχει και το σωστό σχήμα (να έχει αποτυπωθεί ορθά) και το εμβαδόν. Εφόσον, ένα ακίνητο έχει εντοπιστεί σωστά, μικρές αποκλίσεις δεν επηρεάζουν την ταυτοποίησή του στο Κτηματολόγιο. Το εμβαδόν έχει συγκεκριμένη αποδεκτή απόκλιση η οποία αναγράφεται σε τ.μ. για το κάθε ακίνητο, η οποία κατά κανόνα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7% του συνολικού εμβαδού του.Τα μέσα που διαθέτει ο δικαιούχος προκειμένου να διορθώσει τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με όσα ελέχθησαν παραπάνω, είναι οι αιτήσεις διόρθωσης (κτηματολογικής εγγραφής, προδήλου σφάλματος, προσωπικών στοιχείων, γεωμετρικών στοιχείων) και η ένσταση ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων Κτηματολογίου , η οποία θα αποτελείται από δικαστή , δικηγόρο και τοπογράφο. Οι αιτήσεις διόρθωσης και οι ενστάσεις υποβάλλονται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, ενώ για την υποβολή τους προβλέπεται ένα ειδικό τέλος. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης/ενστάσεων είναι δύο μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και τέσσερις μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού, από την ημερομηνία που ορίζεται με Ανακοίνωση της Κτηματολόγιο ΑΕ ως έναρξη της Ανάρτησης , ήτοι από την 21/09/2017 και έως 20/11/2017 ή 20/01/2018 αντίστοιχα. Από την προθεσμία αυτή, εξαιρείται μόνο η Αίτηση διόρθωσης Προδήλου σφάλματος και η Αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και αργότερα.Ειδικές περιπτώσεις:

• Δικαιώματα σε ακίνητα που δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός:

Στην περίπτωση που δεν εντοπίστηκε ένα ακίνητο, ο δικαιούχος θα πρέπει να μεταβεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης για να το εντοπίσει. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις αλλά και προς διασφάλιση του δικαιώματός του και της ορθής καταγραφής του, θα πρέπει να συνταχθεί με ευθύνη του δικαιούχου εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα.

•Δικαιώματα που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκών στοιχείων:

Εάν τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν κρίθηκαν επαρκή, οι δηλούντες (δικαιούχοι) θα λάβουν μόνο το Έντυπο Α (πρώτη σελίδα). Ο δικαιούχος θα πρέπει να φροντίσει να ενημερωθεί για τον λόγο απόρριψης του δικαιώματος, αν προκρίθηκε το δικαίωμα κάποιου άλλου ή αν φαίνεται άγνωστος ιδιοκτήτης, και να ενημερωθεί για τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσει σε κάθε περίπτωση.

• Δικαιώματα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί δήλωση (δικαιώματα που προέκυψαν από άλλα στοιχεία/ δηλώσεις γειτόνων/ συμβόλαια συγκυρίων):

Για τα δικαιώματα αυτά, εφόσον κάποιος στην πραγματικότητα ήταν και συνεχίζει να είναι δικαιούχος, οφείλει να υποβάλει σε αυτή τη φάση της κτηματογράφησης εκπρόθεσμη δήλωση και να καταβάλει και το πάγιο τέλος κτηματογράφησης ούτως ώστε να μπορέσει να συμπεριληφθεί στις τελικές εγγραφές του Κτηματολογίου με το πέρας της κτηματογράφησης.

• Χρησικτησία

Μετά την έναρξη της ανάρτησης δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας

με επίκληση έκτακτης χρησικτησίας (είναι απαράδεκτη και δεν θα ληφθεί υπόψιν). Ο δικαιούχος που επιθυμεί να δηλώσει δικαίωμα με χρησικτησία θα πρέπει να υποβάλει ένσταση (αντί για δήλωση) και το Γραφείο Κτηματογράφησης εκδίδει πιστοποιητικό υποβολής ένστασης το οποίο ο δικαιούχος πρέπει να επιδώσει υποχρεωτικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τέλος, για οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά δικαιώματα σε ακίνητο μετά την Ανάρτηση (συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστική διαδικασία) απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου , το οποίο εκδίδει το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, αφού ελεγχθεί ότι έχει υποβληθεί δήλωση για τον ΚΑΕΚ του ακινήτου για το οποίο ζητείται, και αυτό έχει εντοπιστεί ορθά στο χάρτη του Κτηματολογίου (μπορεί να έχει υποβληθεί δήλωση από κάποιον συνδικαιούχο (συγκύριο) και όχι τον αιτούντα το πιστοποιητικό, γιατί αυτό εκδίδεται με βάση τον ΚΑΕΚ που είναι ένας για κάθε ακίνητο όσα δικαιώματα κι αν υπάρχουν καταγεγραμμένα σε αυτό).

Για τον ορθό έλεγχο του αποσπάσματος κτηματογράφησης , το οποίο περιέχει κυρίως νομικές πληροφορίες και δευτερευόντως χωρικές, είναι πολύ σημαντικό και συστήνεται να απευθύνεστε σε επαγγελματίες νομικούς, οι οποίοι και θα σας υποδείξουν περαιτέρω τις ενέργειες στις οποίες απαιτείται να προβείτε για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σας. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση καθώς και άμεσο έλεγχο του αποσπάσματος Κτηματογράφησής σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του Γραφείου μου 2384502094, 6972133496 και 6934157268.

Κονάκογλου Συμέλα

Απόφοιτος Νομικής Α.Π.Θ.

Δικηγόρος Δ.Σ. Έδεσσας Α.Μ. 232

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *