Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Πολλά είναι τα νομικά ζητήματα από την καθιέρωση υποχρεωτικής τοποθέτησης και χρήσης POS από δικηγόρους και ίδιαιτερα της Επαρχίας

Όπως είναι γνωστό, στις 13 Απριλίου 2017 το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε δελτίο τύπου σύμφωνα με το οποίο φέρεται να υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων που υποχρεούνται εντός 3 μηνών να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4446/2016.


Μεταξύ των αναφερόμενων κωδικών αριθμών δραστηριότητας συμπεριλαμβάνονται οι νομικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 69.10).


Παρά το ότι αναζητήθηκε το σώμα της απόφασης και εστάλη σχετικό ερώτημα στην αρμόδια Υφυπουργό, εντούτοις δεν εστάλη αρμοδίως από το Υπουργείο Οικονομικών.


Επισημαίνεται ότι για όσο χρόνο η Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης είναι ανυπόστατη, καθώς η νόμιμη δημοσίευση αποτελεί όρο του υποστατού των κανονιστικών διοικητικών πράξεων.


Είναι αυτονόητο ότι προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα της διοικητικής πράξης θα πρέπει να λάβουμε γνώση του πλήρους κειμένου αυτής, και ιδίως του αναφερόμενου εξουσιοδοτικού ερείσματος καθώς και του περιεχομένου των ρυθμίσεων της.


Επισημαίνονται, προκαταρκτικώς, τα ακόλουθα νομικά ζητήματα που εγείρει η έκδοση της επίμαχης ΚΥΑ σε ό,τι αφορά ειδικώς την υποχρεωτική υπαγωγή των δικηγόρων:


1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του νόμου 4446/ 2006 προβλέπει ότι «1. Οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με καταναλωτές, υποχρεούνται, εντός ορισμένης προθεσμίας και ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ), να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής».


Επομένως, το πεδίο εφαρμογής του νόμου περιορίζεται στις συναλλαγές με καταναλωτές. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αμφιβολία ότι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου οι συναλλαγές οι οποίες εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του λήπτη της υπηρεσίας.


2. Περαιτέρω, κατά την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών ο δικηγόρος έχει σχέση εντολής με τον εντολέα του. Ο λήπτης, δηλαδή, των νομικών υπηρεσιών δεν είναι καταναλωτής και αντιστοίχως ο δικηγόρος κατά την παροχή των υπηρεσιών δεν είναι «προμηθευτής» εν τη εννοία της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών.

Για το λόγο αυτό έχει παγίως νομολογηθεί ότι «η παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών, εκτιμώμενη τόσο από την πλευρά των σκοπών που επιδιώκει ο νόμος περί προστασίας των καταναλωτών, όσο και από την άποψη της ειδικής φύσης του δικηγορικού λειτουργήματος, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 2251/94 [περί προστασίας καταναλωτών], από τον οποίο και δεν καταργήθηκε η ειδική για τους δικηγόρους ρύθμιση της ευθύνης τους κατά το άρθρο 73 του ΕισΝ.Κ.Πολ.Δ.» (ΑΠ Ολ. 19/1999).


Συνεπώς, είναι αμφίβολο εάν οι δικηγόροι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 65 του νόμου 4446/2016, και εντεύθεν εάν η υπαγωγή των νομικών υπηρεσιών στην Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι νόμιμη ή όχι.


3. Περαιτέρω, στο μέτρο που προβλέπεται η δυνατότητα παροχής δικηγορικών υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια, ελευθέρως και ακωλύτως, στο μέτρο δηλαδή που οι δικηγορικές υπηρεσίες παρέχονται νομίμως εκτός της επαγγελματικής έδρας (δικηγορικού γραφείου), είναι αμφίβολο εάν η απόφαση είναι εφαρμόσιμη ειδικώς στην περίπτωση της παροχής δικηγορικών υπηρεσιών.


4. Επιπροσθέτως, η πρόβλεψη της κατάρτισης υποχρεωτικής, αμφοτεροβαρούς, επαχθούς, σύμβασης με αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (άρθρο 65 παρ. 2 ν. 4446/2016), η οποία συνεπάγεται κόστος για τον δικηγόρο («δικαιούχο πληρωμής»), είναι αμφίβολο εάν συνάδει με την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας, υπό την ειδικότερη εκδοχή της αρνητικής συμβατικής ελευθερίας, δηλαδή της ευχέρειας του κοινωνού να μην συμβάλλεται εφόσον δεν το επιθυμεί (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.).


5. Ακόμη κι αν ήθελε υποτεθεί ότι, κατά το Υπουργείο Οικονομικών, η κάμψη της συμβατικής ελευθερίας αποβλέπει στον περιορισμό της απόκρυψης φορολογικής ύλης -για την οποία δεν παρέχονται τεκμηριωμένα στοιχεία-, το εν λόγω μέτρο παρίσταται δυσανάλογο, ήτοι υπέρμετρα επαχθές και αντίθετο στο άρθρο 25 Συντ., καθώς θα έπρεπε να έχουν προηγουμένως προκριθεί άλλες εναλλακτικές επιλογές, όπως η παροχή κινήτρων σε όσους επιλέγουν την τοποθέτηση POS.


6. Τέλος, η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών συναρτάται αρρήκτως με το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας των πολιτών που έχει συνταγματική θεμελίωση (άρθρο 20 παρ. 1 Συντ.). Η επιβολή πρόσθετου κόστους στις συναλλαγές των δικηγόρων με τους εντολείς τους, το οποίο θα αναγκαστούν να μετακυλίσουν τους τελευταίους, έχει ως συνέπεια αδικαιολόγητη, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και δυσχέρανση της πρόσβασης στην δικαιοσύνη για τους πολίτες. Μάλιστα, η τοποθέτηση μέσου πληρωμής με κάρτα επιβαρύνει με παγίως καταβαλλόμενο ποσό τον δικηγόρο (μηνιαίως), με αποτέλεσμα η μετακύλιση του κόστους να γίνεται σε όλους τους εντολείς του, ακόμη δηλαδή και σε αυτούς που δεν επιλέγουν να πληρώσουν με τη χρήση κάρτας.


Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόσθετο κόστος, λόγω της χρήσης POS, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοτελές μέγεθος, αλλά αθροιστικώς με όλες τις υπόλοιπες χρηματικές επιβαρύνσεις, που έχουν αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία χρόνια για την πρόσβαση στην δικαιοσύνη.


Εξάλλου, οι δικηγόροι για την διεκπεραίωση της εντολής, λαμβάνουν συχνά από τους εντολείς τους χρηματικά ποσά για την κάλυψη εξόδων (και όχι ως αμοιβή), τα οποία δεν νοείται να επιβαρύνονται με την παροχή προμήθειας προς τον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Κατόπιν αυτών, η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας δηλώνει την αντίθεσή της με την καθιέρωση υποχρεωτικής τοποθέτησης POS και αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα από τους δικηγόρους, και επιφυλάσσεται να προσφύγει δικαστικά προς τον σκοπό ακύρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η ταυτότητα - ποίημα του Γιώργου Σαμαρτζίδη

Η ταυτότητα - ποίημα του Γιώργου Σαμαρτζίδη για το ialmopia.gr

Πρόκριση στους "4" της ΕΠΣ Μακεδονίας οι Νέοι της Α.Α Γιαννιτσών

Δύο χρόνια μετά την μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του πρωταθλήματος Νέων στην ΕΠΣ Μακεδονίας κόντρα στα μεγαθήρια της συμπρωτεύουσας η Αθλητικής Ακαδημία Γιαννιτσών κατάφερε χθες να περάσει στους ημιτελικούς της φετινής διοργάνωσης , βλέποντας και πάλι την ...
 
κούπα, Στον επαναληπτικό ημιτελικό τα "παιδιά ' του Σάββα Παπαδόπουλου απέσπασαν ισοπαλία 3-3 από τον Αινεία Θεσ/νίκης (θυγατρική του Παναθηναικού) και προκρίθηκαν άνετα σε συνδυασμό με την νίκη 5-2 στον πρώτο αγώνα.Αντίπαλος της Α.Α.Γ στον διπλό ημιτελικό θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Μπέμπηδες-Αρης

Εγκαίνια κι έναρξη 2ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σκύδρας

Με τον αγιασμό, τις ευχές των Ιερέων της Εκκλησίας μας, τον χαιρετισμό και τις ευχές της Δημάρχου Σκύδρας κι ακολούθως την κοπή της κορδέλας των εγκαινίων, τη μουσική επένδυση της όλης τελετής από τη Δημοτική Φιλαρμονική και την προσέλευση και συμμετοχή πολλών συμπολιτών κι επισκεπτών μας άνοιξε τις πύλες της η 2η Ανθοκομική Έκθεση Σκύδρας.

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου στον χαιρετιστήριο λόγο της, αφού υποδέχθηκε, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους ανέφερε τα εξής:

Ένα χρόνο μετά την εγκαινίαση της 1ης Ανθοκομικής ΄Εκθεσης Σκύδρας βρισκόμαστε πάλι εδώ στο γνώριμο και φιλόξενο χώρο της πλατείας Σαφραμπόλεως για να περιηγηθούμε στα πολύχρωμα στενορύμια της 2ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σκύδρας και ν΄απολαύσουμε τα γλυκαρώματα και τις ομορφιές της.

Η 1η Ανθοκομική Έκθεση με τη σωστή προετοιμασία κι οργάνωση, με τις παράλληλες εκδηλώσεις, με την άψογη παρουσία των εκθετών με τα περίτεχνα εκθετήρια, εφοδιασμένα με ποικιλία φυτολούλουδων, και βεβαίως με τη μεγάλη ανταπόκριση και τη συμμετοχή των συμπολιτών μας κι επισκεπτών δικαίωσε κι αυτήν την πρωτοβουλία του Δήμου μας.

Της έδωσε την ταυτότητα της αναγνωρισιμότητας, της αποδοχής και το διαβατήριο να συνεχίσει μ΄επιτυχία το ανθοφόρο ταξίδι της στο διηνεκές.

Η Ανθοκομική Έκθεση Σκύδρας εναρμονίζεται πλήρως με το αναπτυξιακό, προγραμματικό πλαίσιο δράσης της Δημοτικής Αρχής για δημιουργικότητα, εξωστρέφεια, αναζωογόνηση του τόπου μας, προσέλκυση επισκεπτών, προαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κι αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Εναρμονίζεται φυσικά με το χρόνο, αφού πραγματοποιείται την άνοιξη, την εποχή της αναγέννησης, της ανανέωσης και του ξαναζωντανέματος της φύσης και της ζωής.

Εναρμονίζεται ακόμη με την τοποθεσία, αφού πραγματοποιείται στη φιλόξενη συνοικία της Σαφράμπολης με τη φερώνυμη οδό και την πλατεία που η επίκληση του ονόματος της και μόνο είναι αρκετή για να προκαλέσει συγκίνηση και ν΄ανακαλέσει μνήμες και θύμισες από την προγονική πόλη της Σαφράμπολης της Μικράς Ασίας από την οποία, ως γνωστόν, κατάγονται πολλοί συμπολίτες μας που κατοικούν στο Δήμο μας και των οποίων η εν γένει παρουσία και συμμετοχή στα δρώμενα της κοινωνικοπολιτικοοικονομικής ζωής του τόπου μας τιμά τον τόπο καταγωγής τους, τους ίδιους και φυσικά το Δήμο μας, το Δήμο Σκύδρας.

Θέλω, λοιπόν στο σημείο αυτό, να τους ευχαριστήσω και να εξάρω τη συμβολή τους στην ευημερία και στην πρόοδο της πόλης και του Δήμου μας.

Είναι τιμή μας, επίσης, που συμμετέχουν στη φετινή Ανθοκομική Έκθεση με δικό τους περίπτερο με σκοπό να ενημερώσουν τους συμπολίτες και τους επισκέπτες μας για το σαφράν και τον κρόκο.

Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να υπενθυμίσω την αναφορά μου από το χαιρετισμό της 1ης Ανθοκομικής Έκθεσης για τη σημειολογία της επιλογής της πλατείας Σαφραμπόλεως ως τόπου κι ονόματος που παραπέμπει μέσω της ομώνυμης πόλης στο μπαχαρικό σαφράν που θεωρείται ελιξίριο της ζωής και προέρχεται από το φυτό κρόκος.

Η συσχέτιση κι ο συνδυασμός αυτός μαζί με τη γραφικότητα και τη ζεστασιά των ανθρώπων της περιοχής καθιστούν πλέον ιδανικό τόπο μόνιμης διοργάνωσης της Ανθοκομικής Έκθεσης στην πλατεία Σαφραμπόλεως παρά την αναγκαιότητα και το αίτημα για διάθεση και χρήση μεγαλύτερης έκτασης που θα επέτρεπε τη συμμετοχή περισσοτέρων εκθετών.

Αξιότιμες κυρίες κι αξιότιμοι κύριοι.

Η 2η Ανθοκομική Έκθεση Σκύδρας απλώνεται μπροστά και γύρω μας σαν ένα μαγευτικό μωσαϊκό της φύσης. Ελκυστικό για τα μάτια και ευφραντικό για τις καρδιές μας.

Η Ανθοκομική Έκθεση είναι μια μεγάλη, μια εμβληματική πλέον γιορτή για το Δήμο της Σκύδρας και την ευρύτερη περιοχή.

Είναι η γιορτή της φύσης, των λουλουδιών, της χαράς, της ψυχαγωγίας, της παιδείας και του πολιτισμού.

Από σήμερα, λοιπόν, ανελλιπώς και μέχρι την ερχόμενη Κυριακή 30 Απριλίου με συνεχές ωράριο λειτουργίας από τις 09:00΄το πρωί έως τις 10:00΄το βράδυ απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση σ όλους τους συμπολίτες μας κι επισκέπτες για ένα απολαυστικό σεργιάνι στις ομορφιές της Ανθοκομικής Έκθεσης και συνάμα παρακολούθησης και συμμετοχής στα πολύ ενδιαφέροντα παράλληλα ενημερωτικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, ψυχαγωγικά δρώμενα που αφορούν μικρούς και μεγάλους και που είναι σίγουρο ότι θα τους εντυπωσιάσουν και θα τους ικανοποιήσουν.

Αυτό βέβαια αφορά όσους θα επισκεφτούν την Ανθοκομική Έκθεση Σκύδρας για πρώτη φορά.

Διότι όσοι ήρθαν κι έχουν την εμπειρία της 1η Ανθοέκθεσης είναι σίγουρο ότι δεν θα αντισταθούν στα θέλγητρα και της 2ης Ανθοκομικής Έκθεσης.

Μιας Έκθεσης που ως έμπνευση, ως καθρέφτης της φύσης κι ως ένας πίνακας ζωγραφικής φιλοτεχνήθηκε με τον αυθορμητισμό των συναισθημάτων, την επιμέλεια και την αφοσίωση των ανθρώπων που συνεργάστηκαν συστηματικά και μεθοδικά κάτω από τις οδηγίες και τον συντονισμό του Δήμου μας.

Φίλες και Φίλοι.

Η 2η Ανθοκομική Έκθεση Σκύδρας σαν μια μικρογραφία του φυτικού βασιλείου, πάντα μαγευτική κι εντυπωσιακή μας περιμένει ανοιχτόκαρδα να την εξερευνήσουμε.

Στην πρώτη γραμμή βεβαίως και στη διάθεσή μας είναι οι εκθέτες μας που είναι πανέτοιμοι να μας προσφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους για το πώς θα επιλέξουμε τα καταλληλότερα φυτά και λουλούδια ώστε να διαμορφώσουμε, να διακοσμήσουμε και να καλλωπίσουμε με τον ιδανικότερο τρόπο τους χώρους στους οποίους αφιερώνουμε πολλές ώρες από τη ζωή μας κι επιθυμούμε να είναι ευχάριστοι, περιποιημένοι, ωραίοι και λειτουργικοί.

Είναι σκόπιμο δε να επαναλάβω ότι η ενασχόληση με τα λουλούδια και την κηποτεχνία, πέρα από μια καλή άσκηση για τη σωματική μας υγεία, μπορεί ν΄αποδειχθεί χρήσιμη και για την πνευματική μας ευεξία προσφέροντας εκτόνωση, διέξοδο, ηρεμία, αλλά και τη χαρά και την ικανοποίηση της δημιουργίας βλέποντας σταδιακά τους σπόρους και τα μικρά φυτά ν΄αναπτύσσονται, ν΄ανθοφορούν και να καρποφορούν με τη δική μας προσωπική φροντίδα.

Επιπλέον φέτος στο πλαίσιο της Ανθοέκθεσης, στον ίδιο χώρο και καθόλη τη διάρκειά της, θα λειτουργεί Έκθεση Φωτογραφίας, την οποία συνδιοργανώνουν ο Δήμος Σκύδρας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας – Γιαννιτσών, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή φωτογράφο Γιώργο Σπυρίδη, Έτσι, λοιπόν, από σήμερα θα έχουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, τη δυνατότητα να περιηγηθούμε και στον κόσμο της φωτογραφίας κι από μια άλλη οπτική γωνία ν΄αντιληφθούμε τις ομορφιές των λουλουδιών.

Αγαπητές κι αγαπητοί συντοπίτες και επισκέπτες.

Επιθυμώ, σ΄αυτό το σημείο της ομιλίας μου, να ευχαριστήσω, από βάθους καρδιάς, τους σεβαστούς μας πατέρες, τους συνεργάτες μου αιρετούς που εργάστηκαν για τη διοργάνωση της Έκθεσης, τους Αντιδημάρχους Σκύδρας, τον κ. Κρητίδη, τον κ. Μέγα, την κ. Παπαδοπούλου, τον κ. Θεοδοσίου, τον κ. Χρυσαφίδη, την εντεταλμένη σύμβουλο κ. Γιακαμόζη, τον Πρόεδρο του Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. κ. Σουρουτζίδη, τον Πρόεδρο της Σκύδρας κ. Αντωνιάδη, τους συνεργάτες μου – υπαλλήλους του Δήμου Σκύδρας που εργάστηκαν ατελείωτες ώρες και τα κατάφεραν για μια ακόμη μία φορά, την εκπληκτική Φιλαρμονική μας,το Κ.Δ.Α.Π. Σκύδρας, το Σύλλογο Σαφραμπολιτών Σκύδρας και απανταχού της Ελλάδας «Άγιος Στέφανος» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας – Γιαννιτσών και την υπεύθυνή του Σοφία Θεοδωρίδου, το Γιώργο τον Σπυρίδη, την κ. Κρυσταλλίδου για την παραχώρηση της αίθουσας που στεγάζεται η Έκθεση Φωτογραφίας, τους εκπαιδευτικούς και μαθητές μας, το Φιλοπρόοδο Πολιτιστικό Σύλλογο Καλής που μαζί με τις άξιες κυρίες της Καλής ετοίμασαν τον μπουφέ της εκδήλωσης και το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Η Αλληλεγγύη». Επίσης, το νεανικό συγκρότημα με το δάσκαλο και ιδιοκτήτη της μουσικής σχολής «Ηχοτάξιο» Γιώργο Χατζούδα και τον Άρη, Βίκυ και Δέσποινα Μιχαηλίδου που μας κρατούν συντροφιά με τη μουσική και τα τραγούδια τους.

Ευχαριστώ γενικά όλους τους Συλλόγους που συμμετέχουν, όπως το Σύλλογο «Αμύντας» Καλυβίων, τα μέσα ενημέρωσης, τους εκθέτες στους οποίους εύχομαι καλές δουλειές, όλους εσάς που ανταποκριθήκατε τους φορείς κι όλους τους ιδιώτες που στηρίζουν την Ανθοέκθεση, τους χορηγούς στο κάλεσμά μας και συμβάλλατε καθένας με το δικό του τρόπο και τη δική του προσφορά και συμμετοχή σ΄αυτό το ευχάριστο και πανέμορφο αποτέλεσμα που έχουμε μπροστά μας και το χαιρόμαστε όλοι μας.

Και φέτος, λοιπόν, από τη 2η Ανθοκομική Έκθεση Σκύδρας,

από την πλατεία Σαφραμπόλεως, την πόλη και το Δήμο της Σκύδρα στέλνουμε, όλοι μαζί ένα μήνυμα ελπίδας, αισιοδοξίας, ανάτασης κι αναδημιουργίας, με πρώτη προτεραιότητα τη διαφύλαξη και την προστασία του κοινωνικού ιστού και της ανθρώπινης συνοχής.

Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες, φίλες και φίλοι επισκέπτες.

Με ορμητήριο κι αραξοβόλι την πλατεία Σαφραμπόλεως το ταξίδι της 2ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σκύδρας ξεκινάει.

Σας προσκαλώ, λοιπόν, να συνταξιδέψουμε, να ζήσουμε και να το απολαύσουμε όλοι μαζί αυτό το υπέροχο ταξίδι!

Ευχαριστήριο Ειδικού Σχολείου Αριδαίας

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Αριδαίας ευχαριστεί το Σύλλογο Κρητών Πέλλας για το χρηματικό ποσό που κατέθεσε στο ταμείο μας αντί στεφάνων προς τη μνήμη του συμπολίτη μας Νίκου Πακαλίδη. Επίσης, εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.


Η Πρόεδρος


Χατζηανδρέου Χριστίνα.

Κοινωνικός Τουρισμός - ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες των δικαιούχων

Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 25 Απριλίου, οι οριστικοί πίνακες για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του Οργανισμού, ειδικότερα τα οριστικά Μητρώα Δικαιούχων-Ωφελουμένων και Παρόχων. Επίσης, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες Αποκλειομένων, καθώς και το αρχείο των αποδεκτών ενστάσεων.

Τα νέα της Ορειβατικής Λέσχης Αλμωπίας


Ανακοινώθηκε από την ομοσπονδία ορειβασίας-αναρρίχησης η εθνική ομάδα αγωνιστικής αναρρίχησης. Από την λέσχη στην εθνική είναι:

Ραγδαίες εξελίξεις: Συνεδριάζει εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ για τις τουρκικές προκλήσεις

Στα άκρα οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας με φόντο το Αιγαίο – Έντονη ανησυχία στα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας – Σε επιφυλακή οι Ένοπλες Δυνάμεις

Μακρόν (τώρα) = Λεπέν (το 2022)


Συντάκτης: Δημήτρης ΚανελλόπουλοςΤο ακραίο κέντρο εναντίον της άκρας δεξιάς και κατηγορούνται -κατηγορούμαστε- όσοι το σκέφτονται, ή αρνούνται στο τέλος, να πάρουν θέση για το δίπολο. Θέση υπέρ Μακρόν εννοείται γιατί κάτι άλλο δεν έπαιζε ούτως ή άλλως και είναι ηλίθιο να το συζητάμε και μόνο. 
Οχι λοιπόν, αρνούμαι να υποστηρίξω τον Μακρόν και ας θέλω (κι εύχομαι) να εκλεγεί αυτός και όχι η Λεπέν
Άλλωστε το σύστημα δεν πολεμάει την ακροδεξιά. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στη Γαλλία ούτε και πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Αντιθέτως την έχει ανάγκη και την θρέφει (άθελά του ή μη) προκειμένου να μοιάζει (το σύστημα) ως η μόνη και αναγκαστική επιλογή στο τέλος: Μακρόν ή Λεπέν; 
Ασε δεν θα πάρουμε. Γι' αυτό και προσωπικά είμαι υπερήφανος για το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφ.Συν.». Μην ξεχνάμε επίσης πως η Γαλλία βρίσκεται υπό στρατιωτικό νόμο, σε μία μορφή οικονομικής δικτατορίας. Του νεοφιλελευθερισμού. Των τραπεζών και των αγορών.
Οι πολιτικές του Μακρόν αποτελούν το καλύτερο διαβατήριο για να έρθει πανηγυρικά η Λεπέν στην εξουσία στις επόμενες εκλογές. Είναι μαθηματικά βέβαιο. Με τις υγείες μας.
Φωτιά θα πέσει να μας κάψει από τους... ΜένουμεΕυρώπηδες... 

Πηγή: efsyn

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *