Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

Πρόσληψη δύο Ειδικών Συνεργατών στο Δήμο Αλμωπίας

Την πλήρωση δυο [2] θέσεων Ειδικών Συνεργατών στο Δήμο Αλμωπίας γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Αλμωπίας. Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» 
3. Την με αρ. 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γεν.Δ/νσης Τοπ.Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης, όπου διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στον ΟΕΥ των Δήμων γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο. 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε 

Την πλήρωση δυο [2] θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δήμου Αλμωπίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 , τα εξής προσόντα: 

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 (άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 , στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται. 

Β)Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής 

Γ) Προαιρετικά ως συνεκτιμημένα προσόντα θα είναι: το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα, η γνώση γλώσσας της Ε.Ε. και κατά προτίμηση της αγγλικής και ο χειρισμός Η/Υ. 

Δ)Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ,ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. 

Η επιλογή των προσώπων που θα προσληφθούν για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από τον Δήμαρχο Αλμωπίας, οποίος και θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα των προσλαμβανομένων , σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 163 ν.3584/2007. Η απόφαση πρόσληψης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα προσέλθουν στο γραφείο Δημάρχου, σε καθορισμένη ημέρα και ώρα, για συνέντευξη, καταθέτοντας υπόμνημα με τις προτάσεις τους πάνω στην ειδικότητά τους. Τα πρόσωπα αυτά θα προσληφθούν προκειμένου να υποβοηθήσουν τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώμες για συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, στον οποίο διαθέτουν κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρία. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και δεν υποκαθιστούν ούτε αναπληρώνουν το προσωπικό του Δήμου στις αρμοδιότητές του, παρά μόνον ενισχύουν, με τη συμβουλευτική δράση τους, συγκεκριμένους τομείς αρμοδιοτήτων που, κατά την κρίση των οργάνων διοίκησης του Δήμου, είναι νευραλγικοί. 

Η πρόσληψη και εργασιακή σύμβαση καθώς και οι αποδοχές αυτών που θα προσληφθούν διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007,όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων καλούνται όπως εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης-γνωστοποίησης της παρούσας στον τύπο, στο Δημοτικό Κατάστημα και στις ιστοσελίδες του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και του Δήμου, να υποβάλλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου (πλατεία Αγγελή Γάτσου –Αριδαία-ΤΚ 58400) αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτούμενο άτομο, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1)Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας 
2) Αντίγραφο πτυχίου 
3)Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/2916, ως προς τα τυπικά και γενικά προσόντα διορισμού
4) Βιογραφικό σημείωμα 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

2 σχόλια:

  1. ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.ΠΡΟΣ ΤΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΤΣΕΙ.ΠΟΛΥ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.ΠΡΟΣ ΤΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΣΗ;ΠΟΛΥ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *