Δευτέρα 29 Απριλίου 2019

Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας ΙΩΗΛ: "Ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ περιπόθητοι, Χριστὸς Ἀνέστη!"

Πρὸς τὸν εὐσεβῆ Κλῆρο καὶ τὸν εὐλαβῆ 
λαὸ τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, Χριστὸς Ἀνέστη!
«Εἰρήνη ὑμῖν» (Ἰω. 20, 19)

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔφερε πολλὰ ἀγαθὰ στὸν ἄνθρωπο. Πρῶτα πρῶτα τοῦ χάρισε τὴν δυνατότητα νὰ ἐπανέλθει στὴν κανονική του πατρίδα, ποὺ εἶναι ὁ παράδεισος. Ἀπήλλαξε τὴν ἀνθρώπινη φύση ἀπὸ τοὺς μολυσμοὺς τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς δουλείας του εἰς τὸν πονηρόν. Ἔφερε ὁμόνοια καὶ ἀγάπη στοὺς ἀνθρώπους. Ἕνα σπουδαῖο ἀγαθὸ ποὺ μᾶς ἔδωσε εἶναι ἡ εἰρήνη· εἰρήνη μὲ τὸν Θεό, εἰρήνη μὲ τὸν ἑαυτό μας καὶ εἰρήνη μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ πρῶτος λόγος ποὺ εἶπε ὁ Κύριος στοὺς μαθητές Του μετὰ τὴν ἀνάστασή Του ἦταν τό, «εἰρήνη ὑμῖν» (Ἰω. 20, 19). Ἂς δοῦμε ποιά εἶναι ἡ εἰρήνη ποὺ μᾶς ἔφερε ὁ Κύριος.

Κατὰ κανόνα οἱ ἅγιοι Πατέρες λένε πὼς ἡ εἰρήνη εἶναι ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ ἄρχοντας τῆς εἰρήνης· «αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν» (Ἐφ. 2, 14), ὅπως λέει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἔργο τοῦ Χριστοῦ εἶναι νὰ ἑνώσει τὰ χωρισμένα καὶ νὰ εἰρηνεύσει αὐτὰ ποὺ εἶχαν περιέλθει σὲ κατάσταση πολέμου. Ὁ Θεὸς καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶχαν περιέλθει σὲ κατάσταση χωρισμοῦ. Ὁ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος χωρίσθηκε ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁ Χριστὸς μὲ τὴν ἐνσάρκωσή Του «κατήλλαξεν ἡμᾶς τῷ Θεῷ» (βλ. Ρωμ. 5, 10), μᾶς συμφιλίωσε μὲ τὸν Θεό. 

Αὐτὴ ἡ εἰρήνη ποὺ ἔφερε ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ «ὑπερέχουσα πάντα νοῦν», λέγει ὁ Παῦλος· «καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλιπ. 4, 7). Τὸ γεγονὸς τῆς συμφιλιώσεώς μας μὲ τὸν Χριστό, ξεπερνάει τὸν νοῦ τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πρότυπο τοῦ εἰρηνοποιοῦ.

Ἐπίσης, ὁ ἀρχαῖος ἐκκλησιαστικὸς συγγραφέας Ὠριγένης λέγει πὼς εἰρηνοποιοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ποὺ μιμοῦνται τὸν Χριστὸ «ἐν τῷ ἰδίῳ μέτρῳ». Μποροῦμε νὰ μιμηθοῦμε τὸν Χριστὸ ἀνάλογα μὲ τὴν δύναμή μας. Ὁ εἰρηνοποιὸς εἶναι ὁ πρεσβευτὴς τοῦ Θεοῦ. Ὁ εἰρηνοποιὸς ἔχει μιὰ ἀγαπητικὴ διάθεση γιὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὁ εἰρηνοποιὸς ἔχει ὁ ἴδιος μέσα στὴν καρδιά του τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι ἡ εἰρήνη τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταδίδει καὶ στοὺς ἄλλους αὐτὸ τὸ βίωμα. 

Ὅπως ἀκριβῶς ὅταν ἔλθει ἡ ὑγεία στὸν ἄνθρωπο, ἐξαφανίζεται ἡ ἀρρώστια, ἢ ὅταν φανεῖ τὸ φῶς, ἐξαφανίζεται τὸ σκοτάδι, ἔτσι, ὅπου ἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη, τὰ ἐνάντια πρὸς αὐτὴν πάθη, δηλαδὴ μῖσος, ὀργή, θυμός, φθόνος, μνησικακία, ὑποκρισία, ταραχή, ἐξαφανίζονται. Πιὸ πρακτικὰ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ βιώσει αὐτὴ τὴν εἰρήνη μὲ τὴν συμμετοχή του στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἐκεῖ καταλαβαίνει ὅτι ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ἄρχοντος τῆς Εἰρήνης, ἔχει ἄμεση ἀνταπόκριση στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ πλοῦτος, ἡ ὑγεία, τὰ σπίτια, τὰ παιδιά, τὰ διάφορα ἀγαθὰ καὶ ὅλα τὰ ἐφευρήματα τῆς ἡδονῆς δὲν ἔχουν κανένα κέρδος, ἐὰν ἀπουσιάζει τὸ ἀγαθὸ τῆς εἰρήνης. Βεβαίως, ὅπως εἴπαμε, ὅταν λέμε εἰρήνη, ἐννοοῦμε τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτὴ τὴν εἰρήνη ποὺ περιγράψαμε προηγουμένως τὴν βιώνουμε μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Μάλιστα μᾶς προτρέπει ἡ Ἐκκλησία νὰ συγχωροῦμε «πάντα τῇ ἀναστάσει». Νὰ φροντίσουμε ὅλοι νὰ συμφιλιωθοῦμε καὶ νὰ εἰρηνεύσουμε μὲ ὅσους ἔχουμε διαφορές.

Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας ἀπευθύνω εἰρηνικὸ ἀναστάσιμο χαιρετισμὸ πρὸς ὅλους, μικροὺς καὶ μεγάλους, ἄρχοντες καὶ λαϊκούς, καὶ εὔχομαι ὁλοκαρδίως νὰ ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ τὴν καρδιά μας κάθε ταραχὴ καὶ σύγχυση.


Ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ περιπόθητοι,
Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Χαίρετε καὶ ὑγιαίνετε! 
Πάσχα 2019


Πρὸς Θεὸν εὐχέτης,
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας ΙΩΗΛ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *