Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσληψη νέου Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Αλμωπίας

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Αλμωπίας Χρήστος Μπάτσης προχώρησε στην πρόσληψη σαν Ειδική Συνεργάτη του Δημάρχου την Αναστασία Καρφιτσοπούλου. Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Προσλαμβάνουμε την κα Καρφιτσοπούλου Αναστασία του Παναγιώτη , απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , σαν Ειδική Συνεργάτη του Δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Περί κυρώσεως του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) και της παρ.6 άρθρου 78 του ν.4604/2019 , όπου αναφέρεται ότι :

«Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 163, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής: «Η πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια μπορεί να γίνεται με πρώην Δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται , σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 ή με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είτε είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι θέσεις που πληρούνται αποτελούν θέσεις ειδικού συνεργάτη Δημάρχου.».

Στην παραπάνω ανατίθεται η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών , η σχεδίαση, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών στους κατοίκους και ό,τι άλλο σχετικό της ανατεθεί.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπ/σμού του Δήμου: στον ΚΑ 00.6031.0001 «Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων και συνεργατών» ποσού 16.371,15 € και για εργοδοτικές εισφορές στον ΚΑ 00.6053.0000 € «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» ποσού 8.542,64 €, για το οικονομικό έτος 2020.

Για τα επόμενα έτη θα προκληθεί δαπάνη στον ΚΑ 00.6031.0001 ποσού 76.092,00 € και για ασφαλιστικές εισφορές στον Κ.Α. 00.6053.0000 ποσού 26.649,00 €, για κάθε οικονομικό έτος
Η παραπάνω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τα πάσης φύσεως τακτικά έσοδα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜακεδονίαςΘράκης – Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Πέλλας , για έλεγχο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *