Σάββατο 11 Απριλίου 2020

Πρόσκληση της Ο.Ε. του Δήμου Αλμωπίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


Σας καλούμε στις 14 Απριλίου, του έτους 2020, ημέρα Μ.Τρίτη, και ώρα 11:00 κατά την οποία θα γίνει η δια περιφοράς λήψη των αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων, ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. Λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα και με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), την με αριθ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, η λήψη απόφασης για τα κατωτέρω θέματα, θα γίνει δια περιφοράς (κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019).
   
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
         
5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Αλμωπίας.  (αριθ.πρωτ.:5830/08-04-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2
Λήψη απόφασης περί απαλλαγής των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους εντός των ορίων του Δήμου Αλμωπίας από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω του κορωνοϊού (COVID-19) και από τα αναλογούντα τέλη, εφόσον δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α’ 171). Επίσης, την αναστολή καταβολής οικονομικής συμμετοχής γονέων (τροφείων) στην Μαθητική Εστία και τους παιδικούς σταθμούς. (αριθ.πρωτ.:5463/09-04-2020 εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Σέλκου Ιωάννη)

3
Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2019 προς την οικονομική  επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (αριθ.πρωτ.:5428/08-04-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4
Έγκριση της αριθ.468/02-04-2020 Απόφασης Δημάρχου περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου, από την Επιχείρηση easy2rent Ο.Ε. 

5
Έγκριση της αριθ.485/09-04-2020 Απόφασης Δημάρχου περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου, από την Επιχείρηση AUTOHELLAS ATEE ‘’HERTZ’’.

6
Αποδοχή χρηματικής δωρεάς  για την ενίσχυση του Δήμου Αλμωπίας (κοινωνικών δομών) λόγω του COVID-19. (αριθ.πρωτ.:5444/08-04-2020 εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Γιάντση Δημήτριου)

7
Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμων  προϊόντων από επιχειρήσεις- εταιρείες   για την ενίσχυση του Δήμου Αλμωπίας (κοινωνικών δομών) λόγω του COVID-19. (αριθ.πρωτ.:5443/08-04-2020 εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Γιάντση Δημήτριου)

8
Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμων  προϊόντων από την εταιρεία «LIDL ΕΛΛΑΣ» για την ενίσχυση του Δήμου Αλμωπίας (κοινωνικών δομών) λόγω του COVID-19. (αριθ.πρωτ.:5415/08-04-2020 εισήγηση  Αντιδημάρχου κ. Γιάντση Δημήτριου) 

9
  Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες απολύμανσης - μικροβιοκτονίας στα     πλαίσια αντιμετώπισης του κορωνοιού COVID-19» για τις ανάγκες του Δήμου. (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19.(ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020)). (αριθ.πρωτ.:5486/09-04-2020 εισήγηση Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου)

10
Έγκριση προμήθεια αντισηπτικών και προστατευτικών  ειδών στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19  για τις ανάγκες του Δήμου. («Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020)). (αριθ.πρωτ.:5487/09-04-2020 εισήγηση  Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου)

11
Λήψη απόφασης για  προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, με σκοπό  την πρόληψη εμφάνισης και διασποράς του κορονωϊου COVID-19. (αριθ.πρωτ.:5468/09-04-2020 εισήγηση  Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

12
Έγκριση παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ- Β’ ΦΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» με τη την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης. (από 06-04-2020 εισήγηση  Πρ/νης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

13
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Πρόγραμμα για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:5114/03-04-2020 εισήγηση  Πρ/νης Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

14
Συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΊΑΣ». (από 31-03-2020 εισήγηση  Πρ/νης Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

15
Συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ». (από 31-03-2020 εισήγηση  Πρ/νης Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

16
Συγκρότησης επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ – 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (από 09-04-2020 εισήγηση  Πρ/νης Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών) 

17
Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών -  διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  μέσω ΕΣΗΔΗΣ. (αριθ.πρωτ.:5419/08-04-2020 εισήγηση  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

18
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης/ απ’ευθείας ανάθεσης βάσει της αριθ. 16/2020 μελέτης με τίτλο «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή των απορριμμάτων» για τις ανάγκες του εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας ποσού 39.928,00 ευρώ.(αριθ.πρωτ.:5480/09-04-2020 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού)
Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό. Επιπλέον σας αποστέλλονται, συνημμένα, οδηγίες για τη δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση του ή μη και παρακαλείσθε την Μ.Τρίτη 14 Απριλίου 2020, από της 11:00 π.μ. έως της 13:00μ.μ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, (κ. Αθανασίου Πέτρο) στα τηλ. 2384350201-231-232, e-mail: admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο email της γραμματείας της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας: morzax1@yahoo.com και FAX:2384021226 για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό και τυχών σχολιασμό ή αιτιολόγηση της άποψη σας). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με FAX με τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής έως 14/04/2020 ώρα 13:00.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *